27. Så skiljer sig Allâhs egenskaper från skapelsens

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 46-47

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Om någon säger att Allâhs eventuella befintlighet ovanför tronen fordrar att Han är större än tronen, mindre än tronen eller jämlik med tronen och att allt omnämnt är omöjligt, skall han veta att han endast har förstått av Allâhs befintlighet över tronen det som han har förstått från skapade kroppar. Sådana fordringar härrör från en sådan förståelse. Beträffande resningen som tillkommer Allâhs majestät och är typisk för Honom, så kan ingen av de falska fordringarna tillämpas på den.

Den som säger så påminner om personen som säger att om skapelsen har en Skapare, måste Han utgöras av substans eller oväsentlighet – och båda är omöjliga i förhållande till Honom. Ty inget kan existera utan att vara det ena eller det andra. Därtill säger han att om Allâh är upprest över tronen, liknar Han människan som sitter på stolen och går ombord på båten – det är det enda som känns från en resning. En person som resonerar på det viset förstår inget annat än en skapelses resning.

Sanningen är den som det bästa samfundet har enats om; Allâh är upprest över Sin tron på ett sätt som tillkommer Hans majestät. På samma sätt som Han vet, ser och förmår på ett vis som inte liknar skapelsens egenskaper, så är Han (subhânah) även upprest över tronen på ett vis som inte liknar skapelsens höghet – fjärran är Allâh från det!

KOMMENTARER

Det är den obligatoriska dogm som Ahl-us-Sunnah har anammat. De bekräftar Allâhs höghet och resning över tronen på ett sätt som tillkommer Honom. Samtidigt liknar de inte Hans resning vid skapelsens resning. Detsamma gäller Hans hörsel, syn, vetskap och förmåga. Det fordrar inte att de egenskaperna liknar skapelsens egenskaper. Skapelsens vetskap råkar ut för okunnighet och glömska. Skapelsens förmåga råkar ut för svaghet och oförmåga. Skapelsens hörsel och syn råkar ut för dövhet, hörselskada, blindhet och nedsatt syn. Däremot är Allâhs hörsel och syn fullkomliga och råkar inte ut för några som helst defekter. Hans förmåga och vetskap är oskiljaktiga från Hans essens; Han vet allting alltid och råkar aldrig ut för glömska:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

”Och din Herre glömmer ingenting.”1

Hans vetskap drabbas inte av okunskap. Han vet allt. Hans förmåga är fullkomlig och drabbas inte av några defekter, till skillnad från skapelserna som alltid är föremål för brister och defekter.

119:64