27. Kapitel om magiupplösning

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om magiupplösningen varpå han sade:

”Det är Satans verk.”1

Rapporterad av Ahmad med en bra berättarkedja och Abû Dâwûd som sade:

”Ahmad blev frågad om det och sade: ”Ibn Mas´ûd hatade allt det.”

2 – al-Bukhârî rapporterade att Qatâdah sade:

”Jag frågade Ibn-ul-Musayyab om mannen som har förhäxats eller distraheras från sin hustru och om det är tillåtet att upplösa det. Han svarade: ”Det är okej. De vill bara väl. Det gagnande är inte förbjudet.”

3 – Det har rapporterats att al-Hasan sade:

”Endast en magiker upplöser magi.”

4 – Ibn-ul-Qayyim sade:

”Magiupplösning handlar om att upplösa magin från den förhäxade och den består av två typer:

1 – Magiupplösning med hjälp av magi. Det är det som är Satans verk och det är utmed den typen som al-Hasans ord skall förstås. Här dyrkar både personen som upplöser magin och den drabbade Satan varefter han får magin att släppa den förhäxade.

2 – Magiupplösning med hjälp av Ruqyah, bön om skydd, medicin och lovliga böner. Den typen är tillåten.

FÖRKLARING

1 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om magiupplösningen varpå han sade:

”Det är Satans verk.”

Hadîthen bevisar att magiupplösningen från den hedniska tiden är förbjuden eftersom den nämns i bestämd form. På den tiden upplöste man magi med hjälp av magi. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är Satans verk.”

Ty magikern dyrkar djävlar på ett sätt som de älskar. Till följd därav svarar de på deras frågor om magikerns verk och vad han har gjort med den förhäxade som annars är okänt för dem. Det är Satans verk. Ahmad blev frågad om det och sade:

”Ibn Mas´ûd hatade allt det.”

Det vill säga upplösningen som är Satans verk och som går ut på att dyrka honom.

2 – al-Bukhârî rapporterade att Qatâdah sade:

”Jag frågade Ibn-ul-Musayyab om mannen som har förhäxats eller distraheras från sin hustru och om det är tillåtet att upplösa det. Han svarade: ”Det är okej. De vill bara väl. Det gagnande är inte förbjudet.”

Det skall förstås utmed den lovliga upplösningen med hjälp av Ruqyah, bön om skydd och annat lovligt. Det är en förbättring och förbättring är påbjuden medan synder är förbjudna.

3 – Det har rapporterats att al-Hasan sade:

”Endast en magiker upplöser magi.”

Det vill säga endast magiker löser upp magi på djävulska sätt. Dock anser de lärda, insiktsfulla och erfarna människorna att Sharî´ah-baserade sätt är lovliga. Exempelvis kan man läsa al-Fâtihah, Kursî-versen eller båda två eller de magirelaterade verserna i kapitlen ”al-A´râf”, ”Tâhâ”, ”Yûnus”, ”al-Kâfirûn”, ”al-Falaq” och ”an-Nâs” upprepande gånger över den förhäxade och hans hustru och spotta i samband med läsningen. Denna Ruqyah har de lärda brukat och Allâh har gagnat med den.

Förr brukade man ta blad från det gröna cederträdet, krossa dem och lägga dem i vatten. Därefter läste man dessa Qur’ân-verser över det vattnet varpå den förhäxade drack det tre gånger och sedan badade med resten. Följaktligen frisknade den förhäxade till. Denna upplösning är i enlighet med Sharî´ah och en prövad och lovlig medicinering som inte består av något förbjudet, orent eller dyrkan av djävlar. Det är korrekt och rätt.

4 – Ibn-ul-Qayyim sade:

”Magiupplösning handlar om att upplösa magin från den förhäxade och den består av två typer:

1 – Magiupplösning med hjälp av magi. Det är det som är Satans verk och det är utmed den typen som al-Hasans ord skall förstås. Här dyrkar både personen som upplöser magin och den drabbade Satan varefter han får magin att släppa den förhäxade.

2 – Magiupplösning med hjälp av Ruqyah, bön om skydd, medicin och lovliga böner. Den typen är tillåten.

Det har redan angivits.

1Abû Dâwûd (3868), Ahmad (141667), al-Hâkim (8292) och al-Bayhaqî (19397). Autentisk enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (4553).