27. Betydelsen av Nadb och Niyâhah

Nadb innebär att man gråter efter den döde och nämner hans goda sidor. Det sade al-Djawharî. Det har också sagts att det innebär att nämna den dödes fina egenskaper. Niyâhah, säger al-Qâdhî ´Iyâdh, är att kvinnor samlas för att gråta över den döde. I ”al-Mughnî” står det att det innebär att man nämner den dödes fina drag i form av rop.

Håll fast vid din kunskap, må Allâh förbarma Sig över dig, att det är fordrat att vara lugn, härdad och nöjd med Allâhs (ta´âlâ) beslut i samband med olyckor. Därtill skall Allâh lovprisas och det skall sägas ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända”, ges välgörenhet för den olycksdrabbade och bes för honom. Allt det motstrids av Nadb, Niyâhah, rivning av kläder, slag på kinderna och förkastade utlåtanden.

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade att Nadb och Niyâhah är förbjudna. I Hanbals rapportering sade han att Niyâhah är en synd.

ash-Shâfi´îs kollegor och andra sade att Niyâhah är förbjudet.

Ibn ´Abdil-Barr sade:

”De lärda är enade om att Niyâhah är otillåtet för män och kvinnor.”

Abûl-Khattâb (rahimahullâh) sade i ”al-Hidâyah”:

”Det är föraktfullt med Nadb och Niyâhah och att såra ansiktet, riva sönder kläderna och gå barfota.”

Denna åsikt är svag som kolliderar med vad som nämns i Sunnah.