27. Ahl-us-Sunnah tror på Dammen

Imâm Abû ´Uthmân Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Sâbûnî (d. 449)

´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, s. 263

De tror på Dammen och Kawthar, att vissa monoteister ska stiga in i paradiset utan att behöva ställas inför rätta, att somliga kommer att genomgå en enkel räkenskap och därefter gå in i paradiset, utan att vållas något ont eller straffas, och att deras syndare ska hamna i Elden för att sedermera befrias från den, gå ut ur den och sluta sig till sina bröder som redan hunnit dithän. De kommer alltså inte att förbli i Elden. Vad hädarna beträffar, förblir de däri. De kommer aldrig att lämna den. Däremot kommer Allâh aldrig att låta en troende syndare förbli där.