26. Muslimska barn måste kontrolleras

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Det har rapporterats att de skall befallas att be när de sju år och slås om de inte ber när de är tio år samt att deras sovplatser skiljs åt.

FÖRKLARING

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”1

Sjuåringar skall bara befallas. Sjuåringar har urskiljningsförmåga och vet.

När tioåringar inte vill be utav lathet, skall de agas. Då är de antingen nära puberteten eller också redan könsmogna. Det yngre barnet skall alltså inte slås om det inte ber eftersom det inte är ålagt. Det skall dock uppfostras med bönen. Slutligen sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”… och skilj deras madrasser åt.”

Låt dem inte sova bredvid varandra. Det finns risk att Satan förskönar synder för dem så att de prövas av varandra. Detta gäller både killar och tjejer. Killar skall inte ligga bredvid killar, tjejer skall inte ligga bredvid tjejer och killar skall inte ligga bredvid tjejer. Barn måste kontrolleras och får inte försummas.

Här har vi alltså tre viktiga sakfrågor:

1 – Barnen skall befallas att be så att de vänjs vid bönen. Själva bönen är dock bara frivillig för deras del. De skall inte slås om de inte ber då de inte har utelämnat något de är skyldiga att göra. Till deras bön hör även tvagningen. De skall även läras tvagningen och två sig.

2 – Tioåringar som inte ber skall slås. Ty de är antingen nära puberteten eller också redan könsmogna. De skall straffas för att ha lämnat en plikt.

3 – Tioåringar riskerar också att bli lustfyllda. Därför skall deras sängplatser skiljas åt. Detta är ett av bevisen för att män och kvinnor inte får blandas.

1Abû Dâwûd (495). Hadîthen är autentisk. Se ”Nasb-ur-Râyah” (1/298) med liknande formuleringar.