257. Rådfrågning

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/283)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

257 – Sadaqah berättade för oss: Ibn ´Uyaynah underrättade oss, från ´Umar bin Habîb, från ´Amr bin Dînâr som sade:

”Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhun) läste: ”Inhämta deras råd i vissa sakfrågor.”1

258 – Âdam bin Abî Ilyâs berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från as-Sarrî, från al-Hasan som sade:

”Vid Allâh! Ett folk rådfrågar aldrig utan att det leds till det bästa som är tillgängligt för det.” Därefter läste han upp:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

”… och som iakttar regeln om samråd…”23

FÖRKLARING

Allâh (´azza wa djall) befallde Sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samråd, det vill säga att han rådfrågade sina följeslagare i vissa sakfrågor. Allâh (subhânah) sade:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ

”Inhämta deras råd i sakfrågan och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Allâh.”4

Han är samfundets förebild. Om Allâh befallde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att rådfråga sina följeslagare, kan det inte vara mindre påbjudet att muslimerna rådfrågar varandra inom viktiga frågor. Om en muslim finner en religiös eller jordisk fråga oklar, är det rekommenderat att rådfråga den han litar på och betraktar som vis, ärlig och välvillig. Därefter är det upp till honom huruvida han vill efterleva sin muslimske broders råd eller inte.

Hadîthen understryker att rådfrågning medför det bästa valet. Således brukar det sägas:

”Den som rådfrågar kommer inte att ångra sig, och den som ber Allâh om vägledning kommer inte att förlora.”

Både bön om vägledning och rådfrågning är föreskrivna enligt Qur’ânen och Sunnah. Båda medför en stor godhet till skillnad från envåldighet och tanklöshet som medför ångerfullhet och skada.

1Berättarkedjan är autentisk.

242:38

3Berättarkedjan är autentisk.

43:159