25. Innovationer – största orsaken till kontroverser

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Muqaddimah fî Usûl-it-Tafsîr, ss. 82-83

Syftet här är att upplysa orsakerna till tolkningsrelaterade kontroverser. Till de största orsakerna hör nämligen falska innovationer som motiverar sina anhängare till att förvränga orden ur deras sammanhang. Till följd därav har de förklarat och tolkat Allâhs och Hans Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord felaktigt. En grundläggande kunskap om det är att människan vet vilken åsikt de opponerar, att den åsikten är sann, att hon vet att Salafs tolkning skiljer sig från deras tolkning och att hon vet att deras tolkning är nymodig och innovativ. Därefter ska hon, med hjälp av Allâhs bevis som klargör sanningen, ha en ingående kunskap om deras tolknings osundhet. Detsamma har hänt med senare individer som har förklarat och tolkat hadither.

Vad beträffar dem som förfelar sett till beviset och inte till det bevisade, vilket härrör från bland andra Sûfiyyah, predikanter och lärde inom Fiqh, tolkar de Qur’ânen med korrekta betydelser utan att Qur’ânen egentligen påvisar dem. Exempelvis är det inte sällan som Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî hamnar i den företeelsen i “Haqâ’iq-ut-Tafsîr”. Skulle de däremot tolka med falska betydelser, inkluderas även de till den första kategorin, nämligen fel sett till beviset och det bevisade. Ty meningen de eftersträvar är osund.