25. Hadith ”Vår Herre kommer att avtäcka Sitt skenben…”

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 116-122

Den tionde hadithen

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ

”Den Dag då ett skenben avtäcks.”1

113 – Yûsuf bin Abî Nasr, Abûl-Fadhl Ahmad bin Hibatillâh och Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân underrättade oss: al-Husayn bin al-Mubârak underrättade oss: ´Abdul-Awwal bin ´Îsâ underrättade oss: Abûl-Hasan al-Mudhaffarî underrättade oss: Abû Muhammad al-Hamûyî underrättade oss: Abû ´Abdillâh al-Matarî underrättade oss: Abû ´Abdillâh al-Bukhârî berättade för oss: Yahyâ bin Bukayr berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från Khâlid bin Yazîd, från Sa´îd bin Abî Hilâl, från Zayd, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Abû Sa´îd som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Medlingen:

“Då avtäcker Han (´azza wa djall) Sitt skenben varpå varje troende faller ned på ansikte inför Honom.”2

114 – Liknande återberättade Âdam bin Abî Iyâs från Abû ´Umar as-San´ânî, från Zayd bin Aslam med formuleringen:

Vår Herre kommer att avtäcka Sitt skenben varpå det inte förblir någon som frivilligt föll ned på ansikte inför Honom i jordelivet, utan att han får tillstånd att falla ned på ansikte igen.”

Rapporterad av al-Bukhârî i ”as-Sahîh”.

115 – Ibn-ul-Baylamânî återberättade Ibn ´Umar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade kring Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ

Den Dag då ett skenben avtäcks.”

Vår Herre kommer att avtäcka Sitt skenben varpå vi faller ned på ansikte inför Honom.”3

116 – Salamah bin Kuhayl återberättade Abû Sâdiq, från Ibn Mas´ûd som sade kring Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ

Den Dag då ett skenben avtäcks.”

Det vill säga Hans (´azza wa djall) skenben.”

118 – al-Minhâl bin ´Amr återberättade Abû ´Ubaydah bin ´Abdillâh bin Mas´ûd, från Masrûq, från Ibn Mas´ûd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Allâh kommer att ena hela mänskligheten och stiga ned med molnens tronhimmel, från Tronen till Fotpallen. Han kommer att komma till dem och säga: ”Varför går ni inte?” De kommer att säga: ”Vi har en Herre som vi ännu inte har sett.” Då säger Han: ”Känner ni igenom Honom när vi väl får se Honom?” De säger: ”Ja. Mellan oss och Honom finns ett kännetecken; när vi ser det känner vi igen Honom.” Han kommer att säga: ”Vilket då?” Då säger de: ”Han kommer att avtäcka Sitt skenben.” Då avtäcks ett skenben.”

Rapporterad av al-Khallâl i ”as-Sunnah” via al-Marrûdhî, från Ismâ´îl bin Abî Karîmah al-Harrânî, från Muhammad bin Salamah, från Khâlid bin Abî Yazîd, från Zayd bin Abî Anîsah, från al-Minhâl bin ´Amr.

Hadithen är autentisk.

168:42

2al-Bukhârî, Ibn ´Awânah, Muslim, Ibn Khuzaymah i ”Kitâb-ut-Tawhîd” och al-Hâkim.

3ad-Dâraqutnî i “ar-Ru’yah”, sid. 147