24. Hadith ”Helvetet kommer inte att sluta säga…”

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 110-115

Den nionde hadithen

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ

“Den Dagen skall Vi fråga helvetet: “Har du fått så många du kan ta emot?” Och dess svar blir: “Finns det fler?”1

106 – Jag läste upp för Hâfidh Abûl-Husayn ´Alî bin Muhammad al-Yûnînî i Baalbek och för Abûl-´Abbâs Ahmad bin ´Abdil-Hamîd al-Maqdisî i Damaskus: ´Abdullâh bin ´Umar bin ´Alî al-Baghdâdî underrättade oss… Abûl-´Abbâs utökade och sade: Mûsâ bin Shaykh ´Abdul-Qâdir al-Djîlî underrättade oss: ´Abdul-Awwal bin ´Îsâ as-Sidjzî underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Muhammad ad-Dâwûdî underrättade oss: Abû Muhammad bin Hammûyah as-Sarkhasî underrättade oss: Ibrâhîm bin Khuzaym ash-Shâshî underrättade oss: ´Abd bin Humayd berättade för oss: Yûnus bin Muhammad berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Qatâdah: Anas bin Mâlik berättade för oss att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Helvetet kommer inte att sluta säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”

till dess att maktens Herre placerar Sitt ben över det varpå det drar ihop sig och säger: ”Det räcker, det räcker.”2

Hadithen är autentisk. Flera följeslagare har återberättat den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), däribland Anas, Abû Hurayrah, Hudhayfah bin al-Yamân och Abû Sa´îd al-Khudrî. Abû Hurayrah rapporterade den som:

”… till dess att maktens Herre placerar Sin fot över det…”

I en annan av hans formuleringar står det:

”… till dess att maktens Herre placerar Sitt ben över det…”

Alla återberättas i den Autentiska.

107 – Ibn ´Abbâs, Ibn Mas´ûd, Abû Mûsâ och andra följeslagare sade:

al-Kursî är Hans (´azza wa djall) två fötters plats.”3

Detsamma återberättas från Wahb bin Munabbih.

108 – Mudjâhid sade:

”På Domedagen ska Allâh säga till Dâwûd: ”Ta tag i Min fot.” Följaktligen tar han tag i Hans fot.”

109 – ´Urwah sade:

”Jag anlände hos ´Abdul-Malik bin Marwân och nämnde för honom klippstenen i Jerusalem. Han sade: ”Den klippstenen placerade den Nåderike sin fot över.” Jag sade: ”Fri är Allâh från brister! Allâh säger ju:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

”Hans Kursî omsluter himlarna och jorden.”4

medan du säger att Han placerade Sin fot över den. Fri är Allâh från brister! Allâh har berättat att Han ska grusa det berget.”

110 – as-Suddî berättade att Abû Mâlik sade:

al-Kursî befinner sig under Tronen. Allâh placerar Sina två ben över al-Kursî.”

111 – al-Athram sade:

”Jag var med om att en man återberättade hadithen som säger att den Nåderike kommer att placera Sin fot över helvetet. Han hade en pojke med sig. Pojken vände sig mot mig och sade: ”Denna hadith har faktiskt en tolkning.” Då sade Abû ´Abdillâh: ”Titta på honom! Han säger precis som Djahmiyyah.”

112 – al-Marrûdhî sade:

Jag frågade Abû ´Abdillâh om hadithen: ”Helvetet kommer inte att sluta säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”

till dess att maktens Herre placerar Sitt ben över det varpå det drar ihop sig och säger: ”Det räcker, det räcker.” Han svarade: ”Vi framför dem ordagrant.”

Rapporterad av Ibn Battah i ”al-Ibânah”.

150:30

2al-Bukhârî (4848), Muslim (2188), Ahmad (3/129), at-Tirmidhî (3272), an-Nasâ’î i ”al-Kubrâ” (7719), ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâ Bishr al-Marîsî, sid. 69, al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât”, sid. 348-349, Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 92-93, och Ibn Mandah i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 42, som sade:

”Hadîthen är bekräftad enligt samstämmighet.”

3al-Hâkim sade:

”Autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-Mustadrak (2/282))

adh-Dhahabî sade:

”Dess återberättare är pålitliga.” (al-´Uluww, sid. 61)

al-Azharî sade:

”Den här rapporteringens autenticitet har de lärda enats om.” (Tahdhib-ul-Lughah (10/61))

42:255