24. Den första typen av förbjudna namn

Sharî´ah förbjuder att barn får följande namn:

1 – Muslimerna är enade1 om att förbjuda alla namn som tyder på att de är slavar till någon annan än Allâh (ta´âlâ). Det tas ingen hänsyn till om det är en sol, avgud, människa eller något annat. Exempel på dessa förbjudna namn är ´Abdur-Rasûl, ´Abdun-Nabî, ´Abdu ´Alî, ´Abdul-Husayn, ´Abdul-Amîr som syftar på de troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) och ´Abdus-Sâhib som syftar på den väntade al-Mahdî. Detta är exempel på Râfidhahs namn.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ändrade på namn som stod för ett slaveri ägnat någon annan än Allâh. Några av dem var ´Abdul-´Uzzâ, ´Abdul-Ka´bah, ´Abdu Shams och ´Abdul-Hârith.

Under samma typ hamnar namn som Ghulâm-ur-Rasûl och Ghulâm Muhammad som betyder ”sändebudets slav”.

Enligt den korrekta åsikten är det även förbjudet att heta ´Abdul-Muttalib.

Till dessa fel hör även namn som står för ett slaveri ägnat ett namn som man felaktigt tror är Allâhs (ta´âlâ) namn. Några av dem är ´Abdul-Maqsûd, ´Abdus-Sattâr, ´Abdul-Mawdjûd, ´Abdul-Huwa, ´Abdul-Mursil, ´Abdul-Wahîd och ´Abdul-Tâlib. Dessa namn är fel ur två synvinklar:

Den första: Det är inte tillåtet att namnge Allâh (ta´âlâ) med namn som det inte finns bevis för i Qur’ânen och Sunnah. Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) namn får endast fastställas via Qur’ânen eller Sunnah.

Den andra: Det är inte tillåtet att namnge med namn som står för ett slaveri ägnat Allâh om varken Allâh har gett Sig själv det namnet eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Se ”Marâtib-ul-Idjmâ´”, sid. 154, av Ibn Hazm och ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (1/378-379) av Ibn Taymiyyah.