24. Allâh är Bildaren

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

19 – Det är inte alltsedan Han skapade och bildade skapelsen som Han är Skaparen och Bildaren.

FÖRKLARING

Bildaren (الباري) är ett av Allâhs (´azza wa djall) namn och betyder Skaparen (الخالق). Han har bildat skapelsen, det vill säga skapat den. Alltså är Han Bildaren. Det namnet är oskiljbart från Hans essens varför det saknar början.