24. al-Albânîs kall är likt saudiernas

Är al-Albânîs kall som har spridits över hela världen olikt eller överensstämmande med kallet i det här landet? Det är överensstämmande. Inte sällan säger han konkret att han kallar till Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse. Detsamma gör de granskande lärda i Saudiarabien. De kallar till att det autentiska beviset prioriteras framför rättsskolans imam. Allâh (´azza wa djall) har ålagt oss att följa Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ingen annan. Han (djalla wa ´alâ) sade bland annat:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

”Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er och förlåta er era synder. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.” Säg: ”Lyd Allâh och sändebudet.” Men om de vänder ryggen till så älskar Allâh inte de otrogna.”1

Även rättsskolans granskande lärda kallar till och anammar detta. Han bekrigade livlös efterapning av rättsskola, oavsett vilken. Detsamma gör de lärda i detta land. Faktum är att alla rättsskolors imamer kallar till att bevis anammas och att allt som går emot bevisen förkastas. Mâlik sade:

”Efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får alla sina åsikter accepterade och avslagna. Det enda undantaget är alltså profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”2

ash-Shâfi´î sade:

”Om ni läser i min bok något som inte är överensstämmande med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, så skall ni anamma Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och lämna min åsikt.”3

Ahmad bin Hanbal sade:

”Följ inte mig blint. Följ inte Mâlik, ash-Shâfi´î, al-Awzâ´î eller ath-Thawrî blint. Ta istället därifrån de tog.”4

Abû Hanîfah sade:

”Ve dig Ya´qûb (Abû Yûsuf)! Skriv inte ned allt som du hör från mig. Jag kanske har en åsikt i dag som jag tar tillbaka dagen därpå och en åsikt i morgon som jag tar tillbaka dagen därpå.”5

Rättsskoleväsendet som al-Albânî och hans elever bekämpar är den extrema sorten som går ut på att prioritera rättsskolan framför beviset. Den metoden anammades förvisso av alla Ahl-ul-Hadîths lärda däribland al-Bukhârî och Ahmad bin Hanbal. Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

”Kapitel om den som lyder de lärda och ledarna i ett förbud som de anser lovligt eller vice versa har tagit dem till herrar vid Allâhs sida… ´Adî bin Hâtim berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa följande vers:

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ

De har tagit sina rabbiner och klosterbröder till herrar och beskyddare i Allâh ställe.”6

Jag sade till honom: ”Vi dyrkade inte dem.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Förbjöd de inte det Allâh hade tillåtit varpå ni också förbjöd det och tillät de inte det Allâh hade förbjudit varpå ni också tillät det?” Han svarade: ”Jo.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Så dyrkades de.”7

13:31-32

2Ibn ´Abdil-Hâdî autentiserade det i ”Irshâd-us-Sâlik” (1/227). Ibn ´Abdil-Barr rapporterade det i ”al-Djâmi´” (2/91) och Ibn Hazm i ”Usûl-ul-Ahkâm” (6/145) från al-Hakam bin ´Utaybah och Mudjâhid.

3al-Harawî i ”Dhamm-ul-Kalâm” (1/47/3), al-Khatîb i ”al-Ihtidjâdj bish-Shâfi´î” (2/8), Ibn ´Asâkir (1/9/15), an-Nawawî i ”al-Madjmû´” (1/63), Ibn-ul-Qayyim (3/361), al-Fulânî, sid. 100.

4al-Fulânî (113) och Ibn-ul-Qayyim i ”I´lâm-ul-Muwaqqi´în” (2/302).

5Se ”al-Intiqâ’ fî Fadhâ’il-ith-Thalâthah al-A’immah al-Fuqahâ’”, sid. 145, av Ibn ´Abdil-Barr.

69:31

7at-Tirmidhî (3095), at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (218), al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ” (20137). God enligt al-Albânî i ”Ghâyat-ul-Marâm” (6).