23. Siwâk under dagtid i Ramadhân

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 26

Fråga: Vad är domen för att borsta tänderna med Siwâk under dagtid i Ramadhân?

Svar: Det är tillåtet att bruka Siwâk under hela Ramadhân, oavsett tidpunkt på dygnet. Ibn Rabî´ah sade:

”Otaliga gånger såg jag profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bruka Siwâk medan han fastade.”1

1 Abû Dâwûd (2364) och at-Tirmidhî (725).