23. Ahl-us-Sunnah är inte passiva

Det finns en annan grupp som är passiva i förhållande till Qur’ânen. De säger att de läser Qur’ânen och att de varken säger att den är skapad eller oskapad. Därav namnet ”De passiva”. Deras dogm är innovativ och beror på svaghet och dålig förståelse av Qur’ânen och Sunnah beträffande namnen och egenskaperna. Däri går de emot Ahl-us-Sunnah. Ahl-us-Sunnah är ju inte passiva. De säger konkret att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal; den började från Honom och till Honom skall den återvända.

Beträffande det obligatoriska anförtroendet, så handlar det om Allâhs essens och egenskapers beskaffenhet. Ingen annan än Allâh känner Sin essens och Sina egenskapers beskaffenhet. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anförtror Allâh med kunskapen om beskaffenheten. Kunskapen om betydelserna vet de, ty Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har lärt dem den via profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde Qur’ânen, däribland de egenskapsrelaterade verserna. Ingen följeslagare tyckte att de var oklara. De frågade inte om dem eftersom de visste vad de innebar. De var araber som visste vad Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tal betydde.

Bara Ahl-ul-Bid´a ställde frågor om egenskaperna. En man kom till Imâm Mâlik (rahimahullâh) och sade:

”Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hur reste Han Sig?”

Mâlik började svettas medan åhörarna väntade på vad han skulle säga. Därefter tog han sig samman och sade:

Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den. Jag fruktar att du är vilsen.”

Sedan befallde han att han körs ut. Mannen frågade alltså om resningens beskaffenhet, vilket är innovativt. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare frågade inte om egenskapernas beskaffenhet. Inte heller gjorde imamerna efter dem det. Det de tyckte var i oklart i Qur’ânen frågade de om. De frågade däremot inte om detta ämne därför att det är klart och tydligt. Detta ämne är den ädlaste vetenskapen – hur skulle den kunna utelämnas oklar?

120:5