22. Profeten skyddade Tawhîd och förbjöd allt som leder till avguderi

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

 

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

 

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

 

”Ett sändebud har nu kommit till er, [en man] ur era [egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.”1

 

2 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”Gör inte era hem till gravar och gör inte min grav till en plats som besöks regelbundet. Be för min hyllning, för er bön når mig var ni än är.”2

 

Rapporterad av Abû Dâwûd med en god berättarkedja och dess återberättare är pålitliga.

 

3 – ´Alî bin al-Husayn såg en man komma till ett tomrum vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav för att tillbe varefter han förbjöd honom och sade:

 

”Låt mig berätta för er en hadîth som jag hörde från min fader som berättade från min farfar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Gör inte min grav till en plats som besöks regelbundet och gör inte era hem till gravar. Be för min hyllning; er bön för min hyllning når mig var ni än är.”3

 

Rapporterad i ”al-Mukhtârah”.

 

 

FÖRKLARING

I det här kapitlet klargjorde författaren hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skyddade Tawhîd mot hedniska uttalanden och handlingar.

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

”Ett sändebud har nu kommit till er, [en man] ur era [egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.”

Detta var hans beskrivning medan de tilltalade är samfundet i allmänhet och Quraysh i synnerhet då de kände honom och hans härkomst och visste att han kom från dem. Det finns en udda läsning som lyder på följande sätt:

مِّنْ أَنفَسِكُمْ

”… från era ädlaste…”

Allâh (ta´âlâ) sade:

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

”[Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne…”

Det vill säga att han besväras av allt som skadar er och stör er. Detta på grund av hans nåd och kärlek till er och iver efter er vägledning och varning till er för helvetet via hans handlingar och ord. Han var barmhärtig mot de troende. Han kände empati för dem. Dock var han sträv mot Allâhs fiender på grund av deras otro och villfarelse. En person med dessa egenskaper måste följas och älskas, men de vände uppochned på allting och hatade honom och ville till och med döda honom.

En person med dessa egenskaper lämnar inte sitt samfund utan att önska det väl. Därför befallde han Tawhîd, manade människorna till att hålla fast vid den raka vägen och varnade mycket för avguderi och allt som leder till det. Han sade bland annat:

”Överdriv inte med mig liksom de kristna har överdrivit med Maryams son.”

”Jag varnar er för extremismen.”

”De tillgjorda har gått under.”

2 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gör inte era hem till gravar och gör inte min grav till en plats som besöks regelbundet. Be för min hyllning, för er bön når mig var ni än är.”

En plats som regelbundet besöks är ett ställe som besöks upprepande gånger för åkallan, bön, bön om hjälp eller något annat vid den. Detta omfattar dock inte att man besöker hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav utan att resa till den, överdriva med den eller dyrka vid den.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gör inte era hem till gravar…”

Det vill säga liksom gravarna som man varken ber eller läser Qur’ânen vid. Be och läs Qur’ânen i era hem. Hadîthen säger:

”Låt några av era böner förrättas i era hem och gör dem inte till gravar.”4

Det bevisar att det skall varken bes eller läsas vid gravarna. Bönerna som bes i hemmen är de frivilliga bönerna.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be för min hyllning…”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmanade alltså att det bes för hans hyllning.

3 – ´Alî bin al-Husayn såg en man komma till ett tomrum vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav för att tillbe varefter han förbjöd honom och sade:

”Låt mig berätta för er en hadîth som jag hörde från min fader som berättade från min farfar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Gör inte min grav till en plats som besöks regelbundet och gör inte era hem till gravar. Be för min hyllning, för er fredshälsning når mig var ni än är.”

Rapporterad i ”al-Mukhtârah”.

´Alî bin al-Husayn är Zayn-ul-´Âbidîn.

Bönen för profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hyllning kan ägnas överallt. Den kan bes hemma, i affären och på vägen. Hyllningen och fredshälsning är inte begränsade vid graven. Således fördömde ´Alî bin al-Husayn mannen. Han förklarade för honom att hans handling är inte föreskriven och att han endast skall komma till graven, hälsa på profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och gå vidare utan att sitta ned vid graven och tillbe.

Denna Sunnah har rapporterats från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj. De förklarade allesammans att regelbundna gravbesök leder till avguderi. Om besökaren står hängivet vid graven, ber vid den och åkallar vid den dras han till avguderi och extremism. Detta förhindrade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Gravar som tas till böneplatser som det byggs på, kalkslås och bekläds bidrar med att lekmännen börjar tror att de är högaktade och gagnar. Trots att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skyddade Tawhîd och varnade för avguderi har allt detta hänt.

19:128

2Abû Dâwûd (2042), Ahmad (8790), at-Tabarânî i ”al-Awsat” (8030) och al-Bayhaqî i ”Shu´ab-ul-Îmân” (4162). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (7226).

3Abû Ya´lâ (469), ´Abdur-Razzâq (7826) och Ibn Abî Shaybah (7542). Stark enligt al-Albânî i ”Tahdhîr-us-Sâdjid” (9).

4al-Bukhârî (432) och Muslim (777).