22. Läsningen bakom imamen under den tysta bönen

Vad beträffar den tysta bönen, så godkände han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) deras läsning däri. Djâbir sade:

”När vi bad Dhuhr och ´Asr bakom imamen läste vi al-Fâtihah och ett kapitel i de två första Raka´ât och därefter endast al-Fâtihah i de två sista.”1

Det han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) däremot fördömde var att han blev distraherad av någons läsning. En gång när han hade bett Dhuhr med sina följeslagare sade han:

”Vem av er läste:

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

”Förklara din Herres, den Högstes, namn vara fritt från brister!”2?

En man sade: ”Jag [och jag ville bara väl med det].” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Jag visste att någon distraherade mig med den.”3

I en hadîth står det hur de läste högt bakom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varpå han sade:

”Ni fick mig att blanda ihop Qur’ânen.”4

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bedjande har ett intimt samtal med sin Herre. Låt honom därför se till hur han samtalar intimt med Honom. Ingen av er skall överrösta någon annan med Qur’ânen.”5

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som läser en bokstav ur Allâhs skrift får en belöning och en belöning räknas tiofaldigt. Jag säger inte att Alif, Lâm och Mîm är en bokstav. Däremot är Alif en bokstav, Lâm en bokstav och Mîm en bokstav.”6

1Ibn Mâdjah med en autentisk berättarkedja. Den nämns i ”al-Irwâ’” (506).

287:1

3Muslim, Abû ´Awânah och as-Sirâdj.

4al-Bukhârî i ”Djuz’-ul-Qirâ’ah khalf al-Imâm”, Ahmad och as-Sirâdj med en god berättarkedja.

5Mâlik och al-Bukhârî i ”Khalq Af´âl-il-´Ibâd” med en autentisk berättarkedja.

Kuriosa:

Till de lärda som anser det vara föreskrivet att läsa bakom imamen under den tysta bönen till skillnad ifrån den höga bönen är Imâm ash-Shâfi´î i sin gamla åsikt och Abû Hanîfahs elev Muhammad enligt en rapportering. Den åsikten valde även Shaykh ´Alî al-Qârî och andra lärda från rättsskolan. Den åsikten har även Imâm az-Zuhrî, Mâlik, Ibn-ul-Mubârak, Ahmad bin Hanbal och andra lärda från Muhaddithûn och andra samt Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah.

6at-Tirmidhî och al-Hâkim med en autentisk berättarkedja. Likaså rapporteras den av al-Âdjurrî i ”Âdâb Hamalat-il-Qur’ân”. Den nämns i ”as-Sahîhah” (569).