217. Sûfiyyahs överdrivna syn på förvanter

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 239-240

Att vi inte föredrar någon förvant framför en profet avvisar Sûfiyyah, som har en överdriven ställning till förvanter. Enligt dem är förvanter bättre än profeter. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah överdriver däremot inte med förvanterna. De behandlar dem på ett förtjänligt sätt. Vilsna Sûfiyyah överdriver med dem och säger:

Profetkallet är i en fas och det är

lite högre än sändebudet men under en förvant1

Det är otro, ty sändebuden är bäst. Därefter kommer profeterna. Sedan kommer förvanterna. Enligt Sûfiyyahs prioritering av förvanter framför profeter, betyder det att förvanter erhåller kunskap direkt från Allâh medan profeter gör det via mellanhänder.

Författaren (rahimahullâh) sade:

”Vi säger att en profet är bättre än alla förvanter tillsammans.”

Därom råder inga tvivel. Alla förvanter tillsammans, från den första skapelsen till den sista, motsvarar inte en enda profet. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm.

1Se Ibn ´Arabîs ”al-Futûhât al-Makkiyyah” (2/252).