21. Vilken är den raka vägen och vad har den för egenskaper?

Fråga 21: Vilken är den raka vägen och vad har den för egenskaper?

Svar: Den raka vägen är nyttig kunskap och god handling.

Nyttig kunskap är det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har framfört av Qur’ânen och Sunnah.

God handling handlar om att närma sig Allâh (ta´âlâ) med korrekta dogmer, utföra plikter och rekommendationer samt lämna förbud. Det handlar med andra ord om att leva upp till Allâhs och Hans slavars rättigheter.

Inget av det fullbordas så länge man inte handlar uppriktigt för Allâhs sak och följer Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Religionen är baserad på dessa två grunder. Den som inte handlar uppriktigt faller i avguderi och den som inte följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) faller i innovationer.