21. Sena nätter i Ramadhân

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 24-25

Fråga: Under lovet i Ramadhân är vissa uppe till Fadjr varefter de sover till Maghribs bönekall. Vad är domen för det beteendet?

Svar: Sömnlösa nätter i Ramadhân kan antingen bero på dyrkan och tillåtna handlingar eller också förbjudna handlingar. Är det på grund av dyrkan så är det bra och rekommenderat. Ty det är rekommenderat att spendera Ramadhâns nätter i erinran, tillbedjan, Qur’ân-läsning, bön och dylikt, framför allt de tio sista nätterna. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”De tjugo första nätterna tillbringade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i bön och sömn. Då de tio sista hade infallit, spände han sitt höftskynke och avhöll sig.”1

Beror de sömnlösa nätterna dock på något tillåtet, är handlingen föraktfull. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föraktade sömn innan ´Ishâ’ och tal efteråt. Skulle de bero på något förbjudet, oavsett vad, så är de tvivelsutan förbjudna. All form av sömnlöshet är förbjuden om den leder till att man missar någon plikt. Som personen som missar böner för att han är vaken om nätterna och sover om dagarna. Det är ju förbjudet. Faktum är att man fruktar att den som faller i det och gör det till en vana är bland de som lämnar bönen utav lathet. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”2

Det finns även andra texter som tyder på bönens väldighet och hur farligt det är för muslimens religion att utelämna bönen. Vi är samtliga ålagda att ivra och lägga vikt vid oss själva och de som vi ansvarar för. Må Allâh skänka oss framgång till det som Han tycker om och behagas av.

1 Ahmad (25136).

2at-Tirmidhî (2621), an-Nasâ’î (463) och Ibn Mâdjah (1079). Autentisk enligt al-Albânî.