21. Obligatoriskt att tiga, förbjudet att tolka

86 – Därtill är detta inget man behöver veta då ingen handling beror på det och inte heller är spekulationer kring det nödvändiga. Om det inte är obligatoriskt är det inte heller tillåtet på grund av flera orsaker. En orsak är att om det är tillåtet att tolka är det också tillåtet att tiga. I så fall är den tigande personen förskonad enligt samstämmighet. Samtidigt befinner sig tolkaren i en mycket allvarlig situation för något obehövligt. Det i sig är otillåtet. Å ena sidan har personen som inte tolkar bara sagt sanning om Allâh. Å andra sidan riskerar tolkaren säga osanning om Allâh, beskriva Honom med något Han inte är beskriven med eller dementera något Han är beskriven med. Det är ju förbjudet. Alltså är det obligatoriskt att tiga och förbjudet att tolka.

87 – En annan orsak är att ett ord som kan förstås på flera sätt och får bara en fastställd betydelse är ren gissning och ignorant tal om Allâh. Det förbjöd Allâh när Han sade:

وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”… och att påstå om Allâh det ni inte vet.”

88 – Att bara utse en tolkning utan bevis från Qur’ânen och Sunnah innebär att alla andra möjliga tolkningar förkastas. För att kunna göra det krävs kunskap om alla sätt, verkliga som metaforiska, ett ord kan brukas på och sedan annullera alla andra betydelser. Det fordrar en allomfattande kunskap om alla dialekter och det arabiska språket, vilket är omöjligt att besitta. Vad skall då sägas om personen som saknar kunskap om arabiskan och kan bara två tre saker till följd av efterapning?