21. Mûsâs förträffliga israeliska samfund

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 82-83

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Rätt som det var lyftes en väldig folkmassa upp åt mig. Jag trodde att den var mitt samfund, men det sades till mig: ”Det är Mûsâ och hans samfund.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trodde att den väldiga folkmassan var hans samfund, ty han är profeten med de flesta anhängarna. Istället fick han reda på att det var Mûsâ och hans samfund. Det bevisar Mûsâs (´alayhis-salâm) förträfflighet. Allâh talade till honom och en stor mängd från hans samfund betrodde honom och följde honom. Efter vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam), hör han till de sändebud som hade flest anhängare. Det påvisar nämligen Mûsâs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förträfflighet. Det bevisar också att många israeliter trodde på honom. Förvrängning och hädelse uppstod först efter Mûsâs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.

Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Jag fick då syn på en väldig folkmassa. Det sades till mig: ”Det är ditt samfund och med dem finns 70.000 personer som träder in i paradiset utan räkenskap eller straff.”

Hos Muslim står det:

Titta mot horisonten.”

I en annan rapportering står det:

Det är ditt samfund och bland dem finns…”

Dessa 70.000 tillhör Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund. De kommer att stiga in i paradiset utan att behöva betala räkenskap eller straffas. Det är en stor dygd. Alla andra kommer att betala räkenskap. Vissa kommer att betala en lätt räkenskap, andra kommer att utfrågas och utredas. De lärde har delade åsikter ifall de otrogna kommer att betala räkenskap eller föras direkt till Elden. Enligt Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah i ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah”, ska de bara erkänna sina handlingar. De kommer alltså inte att betala räkenskap i den bemärkelsen att deras handlingar blir föremål för vägning, ty de har inga goda handlingar. Däremot kommer de att erkänna sin hädelse och sina hädiska handlingar. Sedan förs de till Elden – må Allâh skydda oss mot den! Om de hade goda handlingar i jordelivet, fick de sin avlöning för dem i jordelivet. Deras belöning påskyndades, med andra ord. Ty Allâh är inte orättvis mot någon. Däremot saknar de belöning i efterlivet – må Allâh skydda oss mot det!

Ibn ´Abbâs sade:

Sedan reste han sig upp och gick hem. Människorna började spekulera i dem.”

Han gick hem utan att klargöra vilka de 70.000 är. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) var intresserade av sakfrågan eftersom den är väldigt stor. Följaktligen började de spekulera i dessa 70.000. De började gräva i ämnet. Det bevisar följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) iver efter godhet och intresse för efterlivet. Till skillnad från materialistiska människor var följeslagarna intresserade av efterlivet. När materialistiska människor hör talas om någon affär, börjar de prata om den direkt. De bryr sig inte om efterlivet.