21. Ahl-us-Sunnah älskar och respekterar alla följeslagare

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

4 – Det här samfundets bästa människor efter dess profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Abû Bakr as-Siddîq, ´Umar bin al-Khattâb, ´Uthmân bin ´Affân och ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anhum). De är de renläriga och vägledda kaliferna.

FÖRKLARING

Det hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm och fundament att respektera Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, älska dem och anse dem vara bättre än det resterande samfundet. Må Allâh vara nöjd med dem. Ibn Abî Hâtim sade:

”Det här samfundets bästa människor efter dess profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Abû Bakr as-Siddîq…”

Det råder det inga tvekan om hos Ahl-us-Sunnah. Även Khawâridj anser att Abû Bakr och ´Umar är de bästa, men de hatar ´Uthmân, ´Alî och andra. Ahl-us-Sunnah rättar sig alltid efter sanningen och bevisen – och lov och pris tillkommer Allâh. De vet vilken statuts Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare har. De vet att deras dygder varierar och att vissa är bättre än andra, vilket har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).