208. Den som vill vara slav

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/231)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

208 – Ismâ´îl berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för mig, från Yûnus, från az-Zuhrî, från Sa´îd bin al-Musayyab, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om den muslimske slaven förrättar Allâhs rätt och sin ägares rätt, belönas han tvåfaldigt.” Vid Honom i Vars hand Abû Hurayrahs hand är! Om det inte hade varit för kamp för Allâhs sak, vallfärd och hängivenhet till min moder, skulle jag önskat att jag var en ägd slav.”1

FÖRKLARING

Denna hadîth bevisar den ädle följeslagaren Abû Hurayrahs (radhiya Allâhu ´anh) förståelse, ty han önskade sig det som utökar människans ära då hon dyrkar Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Då han hade hört att den som lyder sin ägare också lyder Allâh – det vill säga inom sådant som är tillåtet – och att den som trotsar sin ägare också trotsar Allâh (´azza wa djall), hörde och begrep han också vilken belöning slaven erhåller. Följaktligen önskade han sig vara en slav som belönas för att ha förrättat Allâhs rätt och ägarens rätt. Dock sade han:

”Om det inte hade varit för kamp för Allâhs sak…”

Bara fria kämpar. Kamp hör till de ädlaste handlingarna. Om det inte hade varit för kamp, skulle han önskat att han var en slav för att erhålla belöningen av att förrätta Allâhs rätt och ägarens rätt.

1Autentisk.