20. Sjuttiotusen ormar

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ (d. 281)

Sifat-un-Nâr, s. 73-76

97 – Muhammad bin Idrîs al-Handhalî berättade för oss: Muhammad bin ´Uthmân Abûl-Djumâhir berättade för oss, från Ismâ´îl bin ´Ayyâsh, från Sa´îd bin Yûsuf, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från Abû Sallâm: al-Hadjdjâdj bin ´Abdillâh ath-Thumâlî, som hade sett och vallfärdat Avskedsvallfärden med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), berättade för oss att Sufyân bin Mudjîb, som var en av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) äldre följeslagare, berättade för honom:

“I helvetet finns sjuttiotusen dalar. I varje dal finns sjuttiotusen stigar. I varje stig finns sjuttiotusen hus. I varje hus finns sjuttiotusen rum. I varje rum finns sjuttiotusen sprickor. I varje spricka finns sjuttiotusen ormar. I varje orms mungipa finns sjuttiotusen skorpioner. Hädaren och hycklaren kommer att få uppleva dem allesammans.”

98 – Muhammad bin Idrîs al-Handhalî berättade för mig: Muhammad bin ´Uthmân berättade för oss, från Ismâ´îl bin ´Ayyâsh, från Fulân bin Hayyân: Jag hörde Shihr bin Hawshab säga:

“I helvetet finns en dal vid namn Motbjudelse. Den har trehundratrettio stigar. På varje stig finns trehundratrettio borgar. I varje borg finns trehundratrettio rum. I varje rum finns trehundratrettio hörnor. I varje hörna finns en orm. I varje orms huvud finns trehundratrettio skorpioner. I varje skorpions huvud finns trehundratrettio lekrukor med gift. Om en av de skorpionerna hade stuckit hela jordens befolkning, hade den drabbat dem allesammans.”

99 – Ishâq bin Ismâ´îl berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från al-A´mash, från Mudjâhid, som sade:

“Helvetet har brunnsormar värdiga kamelhalsar och skorpioner värdiga sadlade mulor. När helvetets invånare flyr de ormarna, griper de och skorpioner tag i deras läppar varpå de flår dem från håret till naglarna. Det enda som räddar dem från dem är flykt till Elden.”

100 – Bishr bin al-Walîd al-Kindî berättade för oss: Sa´îd bin Zarbî berättade för oss, från Humayd bin Hilâl, från Abûl-Ahwas, som berättade att Ibn Mas´ûd sade:

“Vem av Eldens invånare får det värsta straffet?” En man sade: “Hycklarna.” Han sade: “Du har rätt. Vet du hur de straffas?” Han sade: “Nej.” Han sade: ”De kommer att läggas i järnkistor som kommer att stänga in dem. Därefter förs de till Eldens nedersta nivå i ugnar, som är trängre än en metallring under en spjutspets. Den kallas för Sorgens brunn. Människorna kommer att tyngas i enlighet med deras handlingar i all evighet.”

101 – Ishâq bin Ismâ´îl berättade för oss: Wakî´ berättade för oss: Mis´ar berättade för oss, från ´Uthmân, från ´Amr bin Maymûn, som sade:

“Ljudet mellan hädarens hud och kött kommer att låta som vilddjurs vrål.”

102 – ´Alî bin Muslim berättade för oss: Wahb bin Djarîr berättade för oss: Min fader berättade för oss: Jag hörde al-A´mash återberätta Mudjâhid, som sade:

“I Elden finns en köld som de kommer att straffas med. När de flyr den till förmån för kölden och hamnar i den, knäcks deras ben så att de låter.”