20. Så tror Ahl-ul-Hadîth, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 94-95

98 – Imâm Abû Bakr al-Ismâ´îlî (rahimahullâh) sade:

Vet – må Allâh benåda oss och er – att Ahl-ul-Hadîths, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, metodik är grundad på att tro på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud och acceptera det som står i Allâhs (ta´âlâ) skrift och autentiskt rapporteras från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det skall varken utelämnas eller avvisas. De var befallda att följa Qur’ânen och Sunnah och ansåg att bådadera består av vägledning. De vittnade att deras profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) leder till den Raka vägen och aktade sig för prövningarna och det stränga straffet som är följderna av att gå emot honom.

De anser att Allâh (ta´âlâ) åkallas med Sina namn som Han har namngett Sig själv med, egenskaper som Han har beskrivit Sig själv med och de namn och egenskaper som Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har namngett och beskrivit Honom med.

Han skapade Âdam med Sin hand och Hans händer är utsträckta och Han fördelar som Han vill. Det skall däremot inte föreställas.

Han (´azza wa djall) reste Sig över tronen. Det skall inte heller föreställas. Han kungjorde att Han reste Sig över tronen utan att berätta hur Han gjorde det.”1

al-Ismâ´îlî tillhör de stora imamerna. Han kombinerade Fiqh och Hadîth, författade ”as-Sahîh” och lärde ut i Djurdjân. Han dog 371 och blev 94 år. Den noble ad-Dâraqutnî sade:

Jag beslöt mig flera gånger för att resa till Abû Bakr, men det blev aldrig av.”

Denna hans dogmatiska avhandling har vi hört återberättas från honom med en autentisk berättarkedja.

1I´tiqâdu A’immati Ahl-il-Hadîth, sid. 396