20. Fördömandet av den som dyrkar Allâh vid en rättfärdig mans grav om än mindre att han dyrkar honom

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Det har rapporterats autentiskt via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) att Umm Salamah berättade för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om bilderna i en kyrka som hon hade sett i Abessinien. Han sade:

”När en rättfärdig man – eller en rättfärdig tjänare – dör bland dem bygger de en böneplats över hans grav och gör de bilderna av honom. De är de värsta skapelserna hos Allâh.”1

2 – Dessa människor föll i två prövningar; en med gravar och en med skulpturer.

3 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade att hon sade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade insjuknat började han täcka sitt ansikte med sitt klädesplagg. När han hade blivit varm av det tog han bort det och sade i det tillståndet: ”Må Allâh förbanna judarna och de kristna. De gjorde sina profeters gravar till böneplatser.” Han varnade för deras handling. Annars hade hans grav varit öppen, men han fruktade att den skulle göras till en böneplats.”2

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

4 – Muslim rapporterade via Djundub bin ´Abdillâh som berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga fem dagar innan han dog:

”Jag avsvär mig inför Allâh för att ha någon av er som en nära vän. Allâh har tagit mig till en nära vän liksom Han har tagit Ibrâhîm till en nära vän. Och om jag hade tagit någon från mitt samfund till en nära vän hade jag tagit Abû Bakr till en nära vän. De innan er gjorde sina profeters gravar till böneplatser. Gör inte gravarna till böneplatser. Jag förbjuder er det.”3

Han förbjöd det mot slutet av sitt liv och förbannade den som gör det. Bönen vid gravarna hör till det ehuru det inte byggs någon moské över graven. Det är betydelsen av hennes ord:

”… men han fruktade att den skulle göras till en böneplats.”

Följeslagarna byggde ingen böneplats runt hans grav. Varje plats som avses för bön är en böneplats. Varje plats som det bes på är rentav en böneplats. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jorden har gjorts till en böneplats och rening för mig.”4

5 – Ahmad rapporterade med en bra berättarkedja via Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Bland de värsta människorna är de som lever när Stunden går in och de som gjorde gravarna till böneplatser.”5

Rapporterad av Abû Hâtim i ”as-Sahîh”.

FÖRKLARING

Precis som det föregående kapitlet är det här kapitlet väldigt. Det handlar om fördömande bevis. Om bevisen fördömer dyrkan av Allâh vid rättfärdiga människors gravar, vad skall man då säga om att dyrka dem vid sidan av Allâh? I det fallet är fördömandet än starkare. Ty i det första fallet leder handlingen till avguderi medan den andra handlingen är avguderi.

1 – Det har rapporterats autentiskt via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) att Umm Salamah berättade för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om bilderna i en kyrka som hon hade sett i Abessinien. Han sade:

”När en rättfärdig man – eller en rättfärdig tjänare – dör bland dem bygger de en böneplats över hans grav och gör de bilderna av honom. De är de värsta skapelserna hos Allâh.”

När de utvandrade till Abessinien såg de en högaktad kyrka benämnd ”Marias kyrka”. Däri fanns bilder och utsmyckningar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När en rättfärdig man dör bland dem…”

Det klargör de kristnas tillstånd och att de överdrev med sina döda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… och gör de bilderna av honom.”

De gör bilder av den rättfärdige mannen och kanske till och med av honom och hans anhängare, vilket hände i Nûhs samfund. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De är de värsta skapelserna hos Allâh.”

Det vill säga de som handlar på det viset, ty deras handling orsakar avguderi. I princip agerar de på det viset just för att de har hedniska trosläror. De högaktar gravar och bygger på dem för att dyrka och be dem om hjälp. Sålunda är de de värsta skapelserna. Den som handlar på det viset liknar de kristna och gör som de gör. Den som liknar ett folk tillhör det folket. Syftet med detta är en varning för deras handling. Samfundet har fallit i den. Till den värsta sorten hör Râfidhah som överdriver med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj. De var de första som byggde moskéer på gravarna och dyrkade dem vid sidan av Allâh. Därefter fanns det individer från Ahl-us-Sunnah i många muslimska länder som följde dem blint i det. På så vis har samfundet följt de otrogna steg för steg.

2 – Dessa människor föll i två prövningar; en med gravar och en med skulpturer.

De högaktade gravarna och gjorde bilder. Detsamma gör det här samfundets människor som liknar dem. De liknar både de kristna och Nûhs samfund.

3 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade att hon sade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade insjuknat började han täcka sitt ansikte med sitt klädesplagg. När han hade blivit varm av det tog han bort det och sade i det tillståndet: ”Må Allâh förbanna judarna och de kristna. De gjorde sina profeters gravar till böneplatser.” Han varnade för deras handling. Annars hade hans grav varit öppen, men han fruktade att den skulle göras till en böneplats.”

Här upplevde skapelsens mästare dödskampen för att stiga i nivåer och för att vara en förebild för sitt samfund. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Må Allâh förbanna judarna och de kristna.”

Han sade så i det svåra tillståndet för att varna sitt samfund för deras handling. ´Â’ishah sade:

”Annars hade hans grav varit öppen…”

Det vill säga tillsammans med följeslagarna i al-Baqî´. Hon sade:

”… men han fruktade att den skulle göras till en böneplats.”

Han fruktade att graven skulle tas till en böneplats efter att följeslagarna hade gått bort. Följeslagarna gjorde inte det. Dock finns det okunniga människor som gör det i dag. De besöker moskén och tillber profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bakom väggen. Det är större avguderi.

Hadîthen bevisar följeslagarnas vaksamhet och entusiasm för samfundet. Därav rapporterade de dessa hadîther för samfundet.

4 – Muslim rapporterade via Djundub bin ´Abdillâh som berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga fem dagar innan han dog:

”Jag avsvär mig inför Allâh för att ha någon av er som en nära vän. Allâh har tagit mig till en nära vän liksom Han har tagit Ibrâhîm till en nära vän. Och om jag hade tagit någon från mitt samfund till en nära vän hade jag tagit Abû Bakr till en nära vän. De innan er gjorde sina profeters gravar till böneplatser. Gör inte gravarna till böneplatser. Jag förbjuder er det.”

Den här vänskapen har den högsta typen av kärlek. Hadîthen bevisar Abû Bakr as-Siddîqs (radhiya Allâhu ´anh) förträfflighet och att det råder samstämmighet om att han är den bäste följeslagaren. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Och om jag hade tagit någon från mitt samfund till en nära vän hade jag tagit Abû Bakr till en nära vän.”

Det gjorde han däremot inte för att kärleken till honom inte skulle kollidera med kärleken till Allâh (´azza wa djall). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De innan er gjorde sina profeters gravar till böneplatser.”

I Muslims formulering står det:

”De innan er gjorde sina profeters och rättfärdiga människors gravar till böneplatser.”

Formuleringen har uteblivit för att författaren citerade ”Iqtidhâ’-us-Sirât al-Mustaqîm” som saknar den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd handlingen på tre sätt:

1 – Han fördömde dem för den.

2 – Han sade:

”Gör inte…”

3 – Han sade:

”Jag förbjuder er det.”

Det understryker förbudet ytterligare därför att handlingen leder till avguderi, vilket har hänt i dag. ´Â’ishah sade:

”… men han fruktade att den skulle göras till en böneplats.”

När det bes vid gravar görs de till böneplatser. Varje plats som det bes på är en böneplats. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jorden har gjorts till en böneplats och rening för mig.”

Ber man vid en grav gör man den till en böneplats ehuru inget är byggt på den. Vad skall man då säga om något är byggt på den? Det leder till avguderi.

5 – Ahmad rapporterade med en bra berättarkedja via Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Bland de värsta människorna är de som lever när Stunden går in och de som gjorde gravarna till böneplatser.”

Rapporterad av Abû Hâtim i ”as-Sahîh”.

Endast de värsta skapelserna får uppleva Stunden. De troende dör innan den när en ljuvlig vind tar deras själar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… och de som gjorde gravarna till böneplatser.”

De tillhör alltså de värsta skapelserna. Ty de har orsakat att människor har fallit i avguderi, innovationer och falskhet. När människor ser en grav som det har byggts på får de för sig att den skall tillbes och bes om hjälp.

Det är dock ingen fara om en moské är nära en begravningsplats. Det är emellertid bättre om en väg skiljer dem åt.

1al-Bukhârî (434) och Muslim (528).

2al-Bukhârî (436) och Muslim (531).

3Muslim (532).

4al-Bukhârî (335) och Muslim (521).

5Ahmad (3844), Ibn Khuzaymah (789), Ibn Hibbân (6847) och at-Tabarânî (10413). Autentisk enligt al-Albânî i ”ath-Thamar al-Mustatâb” (1/363).