2. Talbiyahs högläsning

16 – Mannen som läser Talbiyah befalls att höja rösten. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Djibrîl kom till mig och befallde mig att befalla mina följeslagare och mitt följe att höja sina röster under Talbiyah.”1

Likaså sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den bästa vallfärden är den i vilken Talbiyah läses högt och offrets blod rinner.”2

Således brukade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare skrika ut Talbiyah när de vallfärdade med honom. Abû Hâzim sade:

”När profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare gick in i Ihrâm, blev de hesa innan de hann fram till Rawhâ’.”3

Också sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Det är som om jag tittar på Mûsâ (´alayhis-salâm) gå nedför Thaniyyah och läsa Talbiyah högt för sin Herre (ta´âlâ).”4

1 Rapporterad av Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah och andra. Se ”Sahîh Abî Dâwûd” (1592).

2 Hadîthen är god. Se ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1112).

3 Rapporterad av Sa´îd bin Mansûr med en bra berättarkedja, vilket anges i ”al-Muhallâ” (7/94). Dessutom har den rapporterats av Ibn Abî Shaybah med en autentisk, avbruten berättarkedja från al-Muttalib bin ´Abdillâh, vilket anges i ”Fath-ul-Bârî” (3/324).

4 Rapporterad av Muslim. Se ”as-Sahîhah” (2023).