2. Slakten på Nahr-dagen

95 – Därefter beger vallfärdaren sig till offerplatsen i Minâ och offrar. Detta är Sunnah.

96 – Det är däremot tillåtet att slakta varsomhelst i Minâ. Det samma gäller Makkah. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har offrat här och hela Minâ är en offerplats. Samtliga vida vägar i Makkah är en väg och en offerplats. Offra därför där ni slår läger.”1

97 – Om möjligt är det Sunnah att han offrar med sina egna händer. Annars får han låta någon annan göra det å hans vägnar.

98 – Han skall offra offret vänd mot Qiblah2. Offret skall läggas på vänster sida och slaktaren skall placera sin fot på dess högra sida3.

99 – Vad kamelen beträffar, är det Sunnah att slakta den medan dess vänstra ben är fastbundet4 och ansikte vänt mot Qiblah5.

100 – Vid slakten säger man:

بسم الله ، و الله أكبر، اللهم إن هذا منك و لك، اللهم تقبل مني

”I Allâhs namn och Allâh är större. Allâh! Detta är från Dig och till Dig6. Allâh! Godta från mig.”7

101 – Slakten skall ske under de fyra ´Îd-dagarna. Dessa fyra dagar utgörs av Nahr-dagen – den stora vallfärdsdagen8 – och de tre Tashrîq-dagarna efteråt. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det slaktas på samtliga Tashrîq-dagar.”9

102 – Det är tillåtet att äta av sitt offer. Också är det tillåtet att medbringa något av det som uppehälle på hemresan, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde.

103 – Köttet måste också ges till fattiga och behövande. Han (ta´âlâ) sade:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

”Och till de symboler som Allâh har gett er hör kamelerna; med dem följer välsignelser för er. Uttala därför Allâhs namn över dem när de står på rad; och när de har fallit, ät då av dem och skänk av det både till den som är nöjd och den som tigger.”10

104 – Det är tillåtet för sju personer att dela på en kamel eller ko.

105 – Den som inte hittar något offer, åläggs att fasta tre dagar under vallfärden och sju dagar när han kommer hem.

106 – Det är tillåtet att fasta de tre Tashrîq-dagarna, ty ´Â’ishah och Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhum) sade:

”De enda som fick fasta Tashrîq-dagarna var de som inte kunde offra.”11

107 – Därefter skall hela huvudet antingen rakas eller också klippas. Det förstnämnda är dock bättre. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh! Benåda dem som rakar sig.” De sade: ”Och dem som klipper sig, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Allâh! Benåda dem som rakar sig.” De sade: ”Och dem som klipper sig, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Allâh! Benåda dem som rakar sig.” De sade: ”Och dem som klipper sig, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Och dem som klipper sig.”12

108 – För frisören är det Sunnah att raka huvudets högra sida först, vilket nämns i Anas (radhiya Allâhu ´anh) hadîth13.

109 – Det är endast män som skall raka sig. Vad kvinnorna beträffar, är de endast ålagda att klippa håret. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnorna är inte ålagda att raka sig. De är endast ålagda att klippa sig.”14

För att göra det, skall hon samla allt sitt hår och klippa en mängd som motsvarar en fingerspets15.

110 – För att folket skall lära sig ritualerna16, rekommenderas ledaren att predika i Minâ17 på Nahr-dagen. Predikan skall hållas på förmiddagen18 och mellan steningspelarna19.

1 Denna hadîth ger ett väldigt andrum till vallfärdarna. Dessutom hindrar den ett stim av offer som tvingar myndigheterna att gräva ned dem i jorden.

2 Det finns en hadîth från Djâbir, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), i sakfrågan. Den rapporteras hos Abû Dâwûd och andra och är omnämnd i ”al-Irwâ’” (1138). En annan rapporteras hos al-Bayhaqî (9/285). Det rapporteras att Ibn ´Umar rekommenderade att man vänder sig mot Qiblah i samband med offring. Med en autentisk berättarkedja rapporterar ´Abdur-Razzâq (8585) från honom att han föraktade förtäring av offer som inte har offrats vänt mot Qiblah.

3 Hâfidh sade:

”Detta för att det skall vara enklare för slaktaren att hålla i kniven med höger hand och offrets huvud med vänster hand.” (Fath-ul-Bârî (10/16))

al-Bukhârî och Muslim rapporterar att offret skall läggas ned och att slaktaren placerar sin fot på dess sida.

4 Sahîh Abî Dâwûd (1550). Däri förekommer en vittnande rapportering från Ibn ´Umars hadîth. Den rapporteras av al-Bukhârî och Muslim.

5 Rapporterad av Mâlik med en autentisk berättarkedja från Ibn ´Umar. al-Bukhârî rapporterade den med en reducerad berättarkedja men på ett konstaterande sätt. Se min förkortning av al-Bukhârî (330).

6 Rapporterad av Abû Dâwûd och andra från Djâbir. Den har en vittnande rapportering från Abû Sa´îd al-Khudrîs hadîth hos Abû Ya´lâ, vilken finns i ”Madjma´-uz-Zawâ’id” (4/22). Den är nämnd i ”al-Irwâ’” (1118).

7 Rapporterad av Muslim och andra från ´Â’ishah. Den är nämnd i ”al-Irwâ’”. Shaykh-ul-Islâm lade till:

كما تقبلت من إبراهيم خليلك

”… liksom Du godtog från Din näre vän Ibrâhîm.” (al-Mansik)

Jag har inte funnit denna fras i någon tillgänglig bok.

8 Rapporterad av al-Bukhârî med en reducerad kedja medan Abû Dâwûd och andra rapporterade den med en sammanbunden sådan. Se ”Sahîh Abî Dâwûd” (1700-1701).

9 Rapporterad av Ahmad. Den anses vara autentisk enligt Ibn Hibbân. Jag anser att den är stark via alla dess berättarvägar. Således nämnde jag den i ”as-Sahîhah” (2476).

10 22:36

11 Rapporterad av al-Bukhârî och andra. Den nämns i ”al-Irwâ’” (964). Shaykh-ul-Islâm anser att Tamattu´-vallfärdaren måste fasta någon av de tre dagarna innan han går in i Ihrâm på Tarwiyah-dagen, en åsikt vars belägg jag inte kan se och som till synes motstrider versen och hadîthen – och Allâh vet bättre.

12 Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och andra från Ibn ´Umar och andra. Den nämns i ”al-Irwâ’” (1084).

13 Rapporterad av Muslim och andra. Den nämns i ”al-Irwâ’” (1085) och ”Sahîh Abî Dâwûd” (1730). ´Allâmah Ibn-ul-Humâm al-Hanafî erkände att Hanafiyyah har motstridit Sunnah i denna fråga. Vad skall efterhärmarna nu säga om denne noble imam?

14 Autentisk hadîth som nämns i ”as-Silsilah as-Sahîhah” (605) och ”Sahîh Abî Dâwûd” (1732).

15 Shaykh-ul-Islâm sade:

”En kvinna skall inte klippa mer än vad som motsvarar en fingerspets. Däremot får mannen klippa sig hur han vill, vare sig det är mer eller mindre än en fingerspets.”

16 Rapporterad av Abû Dâwûd och andra. Se ”Sahîh Abî Dâwûd” (1710).

17 Rapporterad av al-Bukhârî och Abû Dâwûd från flera följeslagare. Se ”Sahîh Abî Dâwûd” (1705, 1707, 1709 och 1710) och ”Mukhtasar al-Bukhârî” (847).

18 Rapporterad av Abû Dâwûd och andra. Se ”Sahîh Abî Dâwûd” (1709).

19 Rapporterad av al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja medan Abû Dâwûd rapporterade den med en sammanbunden berättarkedja. Se ”Sahîh Abî Dâwûd” (1700) och ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (1064).