2. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Kathîr bin Murrah al-Hadhramîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 166

Kommentar: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

83 – Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Ismâ´îl och andra underrättade oss: Ibrâhîm bin Mudjashshir underrättade oss: ´Abdullâh bin al-Mubârak underrättade oss, från al-Hadjdjâdj, från Makhûl, från Kathîr bin Murrah som sade:

“Den natten förlåter Allâh synder bortsett från avgudadyrkaren och den hatiske.”

Ibn-ul-Mubârak återberättade al-Hadjdjâdj som berättade att han hörde al-Awzâ´î förklara den hatiske på följande sätt:

“Varje innovatör som skiljer sig från sitt samfund för sin innovations sak.”1

1Samma berättarkedja som föregående, al-Hadjdjâdj från Makhûl. Här konkretiserar han att han hörde al-Awzâ´î bara tolka den hatiske.