2. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Abû Bakr as-Siddîqs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 157

76 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Yûnus bin ´Abdil-A´lâ underrättade oss: ´Abdullâh bin Wahb underrättade oss: ´Amr bin al-Hârith underrättade mig, från ´Abdul-Malik bin ´Abdil-Malik, från al-Mus´ab bin Abî Dhi’b, från al-Qâsim bin Muhammad, från hans fader eller farbror, från hans fader Abû Bakr som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Natten till halva Sha´bân stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och förlåter alla människor frånsett den otrogne och personen som har hat i hjärtat.”