2. Månadscykelns ålder

Oftast varar månadscykeln mellan tolvårs åldern och femtioårs åldern. Beroende på kvinnans tillstånd, omgivning och miljö kan månadscykeln både börja tidigare respektive sluta senare än de angivna åldrarna.

De lärda har delade åsikter huruvida kvinnan har en bestämd ålder då hennes första månadscykel inträffar; kan den inträffa före eller efter den åldern? Eller anses blodet som kommer före eller efter den åldern betydelselöst och inget menstruationsblod? De lärda har som sagt delade åsikter om det. ad-Dârimî sade efter att ha nämnt alla delade åsikter:

”Jag anser att alla är fel. Allting handlar om befintligheten. Oavsett mängd, tillstånd och ålder måste blodet betraktas som menstruationsblod och Allâh vet bättre.”1

ad-Dârimîs åsikt är korrekt och den har även Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah. När kvinnan ser sitt menstruationsblod så har hon sin månadscykel ehuru hon är yngre än nio eller äldre än femtio. Ty Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förknippat månadscykelns domar med dess befintlighet och inte med en viss ålder. Således är det obligatoriskt att referera till blodets befintlighet som domarna förknippas med. För att begränsa månadscykeln vid en viss ålder krävs det bevis från Qur’ânen och Sunnah, vilket inte finns.

1al-Madjmû´ Sharh-ul-Muhadhdhab (1/386).