2. Kort biografi om Abû Hanîfah, Abû Yûsuf och Muhammad bin al-Hasan

Abû Hanîfah var Imâm an-Nu´mân bin Thâbit al-Kûfî. Han föddes 80 och upplevde flera följeslagare. al-Khatîb sade:

”Han såg Anas bin Mâlik.”

Han (rahimahullâh) var lärd, avhållsam, dyrkare, from och gudfruktig. Han var mycket ödmjuk och vördnadsfull inför Allâh (ta´âlâ).

Han dog 150. Samma år föddes Imâm ash-Shâfi´î (rahimahullâh).

Abû Yûsuf var den bemästrande imamen och den absolute mudjtahid Ya´qûb bin Ibrâhîm al-Ansârî al-Badjalî. Han föddes 113 och studerade under Imâm Abû Hanîfah och andra. Många har studerat under honom, däribland Imâm Ahmad (rahimahullâh). ar-Rashîd anförtrodde honom domaryrket som han vidhöll till dess att han dog 183. Efter hans död lät Hârûn ar-Rashîd hans son Yûsuf ta över samma yrke som han vidhöll till dess att han dog. I samband med Abû Yûsufs begravningståg sade människorna:

”Fiqh har dött.”

Fiqh har inte alls dött

det har bara gått från ett bröst till ett annat

Muhammad bin al-Hasan bin Farqad ash-Shaybânî anförtroddes domaryrket av ar-Rashîd. Tillsammans med ar-Rashîd begav han sig på en resa till Khurâsân varvid han dog i Rayy, vari han också begravdes.

Hans fader tillhörde Levantens armé. Han anlände till Wâsit 132 och där föddes Muhammad.

Han växte upp i Kûfah och studerade under Abû Hanîfah, Mâlik, Abû Yûsuf och andra. Blott tjugo år gav han lektioner i moskén i Kûfah. Ibrâhîm al-Harbî sade:

Jag sade till Imâm Ahmad: ”Var har du fått dessa precisa frågor ifrån?” Han sade: ”Från Muhammad bin al-Hasans böcker.”

Han (rahimahullâh) dog 189. as-Sam´ânî sade:

Muhammad bin al-Hasan och al-Kisâ’î dog samma dag i Rayy.”

Det sägs att ar-Rashîd sade:

Jag begravde Fiqh och arabiskan i Rayy.”

Muhammad bin al-Hasan är kusin till al-Farrâ’, den kände imamen inom grammatik och språk. Må Allâh benåda allihopa.