2. Hadîth ”Skillnaden mellan vår fasta…”

1064 – ´Amr bin al-´Âsî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skillnaden mellan vår fasta och Bokens folks fasta är frukosten innan fastan.”1

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Khuzaymah.

1Autentisk.