2. Hadîth ”Mitt samfund kommer att följa min väg…”

1074 – Han berättade också att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mitt samfund kommer att följa min väg så länge de inte väntar på stjärnorna för att bryta fastan.”1

Rapporterad av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1Autentisk.