2. Hadîth ”Må Allâh försköna personen som hör ett tal från oss…”

90 – Zayd bin Thâbit berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Må Allâh försköna personen som hör ett tal från oss och förkunnar det till någon annan. Måhända har den förkunnade bättre förståelse än personen som framför förståelsen. Måhända är personen som framför förståelse själv inte förstående.

En muslims hjärta avundas inte tre handlingar: uppriktig handling för Allâhs sak, råd till makthavaren och fasthållning vid samlingen. Ty deras bön omger alla andra.

Den som eftersträvar jordelivet, får sin sak splittrad av Allâh som kommer att placera fattigdom mellan hans ögon och han kommer inte att erhålla något jordiskt frånsett det som redan har bestämts för honom. Och den som eftersträvar det nästkommande livet, får sin sak samlad av Allâh som kommer att berika hans hjärta och jordelivet skall kuvat komma till honom.”1

Rapporterad av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Bayhaqî. Hadîthens inledning fram till ”… själv inte förstående.” rapporteras av Abû Dâwûd, at-Tirmidhî som sade att den är god, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah med ytterligare tillägg som saknas hos de två förstnämnda.

1Autentisk.