2. Hadîth ”Fasta när ni ser den…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (2/406-409)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

671 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Fasta när ni ser den och sluta fasta när ni ser den. Om ni finner det oklart får ni uppskatta den.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Hos Muslim står det:

”Om det skulle vara oklart för er, får ni uppskatta den trettio dagar.”2

Hos al-Bukhârî står det:

“Om ni finner det oklart får ni fullborda perioden trettio dagar.”3

672 – Han återberättade också från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh):

”… får ni uppskatta Shâ´ban trettio dagar.”4

673 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Människorna gick ut för att iaktta nymånen. Jag berättade för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att jag hade sett den varpå han fastade och befallde människorna att fasta.” 5

Rapporterad av Abû Dâwûd. Den autentiseras av Ibn Hibbân och al-Hâkim.

674 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att en beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

“Jag har sett nymånen.” Han sade: ”Vittnar du att det inte finns någon sann gud utom Allâh?” Han svarade: “Ja.” Han sade: “Vittnar du att Muhammad är Allâhs sändebud?” Han svarade: “Ja.” Då sade han: “Bilâl! Kungör för människorna att fasta imorgon!”6

Rapporterad av De fem och autentiserad av Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân. an-Nasâ’î ansåg att berättarkedjan saknar följeslagare7.

FÖRKLARING

Dessa hadîther bevisar att månadens infall kan bekräftas via en enda persons vittnesbörd. ´Abdullâh bin ´Umar berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fasta när ni ser den och sluta fasta när ni ser den.”

Han (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade hur han själv hade sett nymånen varefter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade och befallde människorna att fasta. Då en pålitlig, tillförlitlig och skarpsynt människa vittnar att han har sett nymånen, bekräftas månadens infall. Dock krävs två vittnen för att vittna om Ramadhâns utgång. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om två vittnen vittnar ska ni både fasta och sluta fasta.”8

Vår regering har anammat många säkerhetsåtgärder i sakfrågan. Då månaden bekräftas och dess infall eller utgång kungörs i saudisk media, blir det obligatoriskt att handla därefter.

1al-Bukhârî (1900) och Muslim (1080).

2Muslim (1081).

3al-Bukhârî (1907).

4al-Bukhârî (1909) och Muslim (1081).

5Abû Dâwûd (2342), Ibn Hibbân (3447) och al-Hâkim (1/423).

6Abû Dâwûd (2340), at-Tirmidhî (691), an-Nasâ’î (2112), Ibn Mâdjah (1652), Ibn Khuzaymah (1923), Ibn Hibbân (3446) och ad-Dârimî (1692). Svag enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (907).

7as-Sunan al-Kubrâ (3/99).

8an-Nasâ’î (2116).