2. Hadîth ”Det hör till högaktning av Allâh att…”

98 – Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det hör till högaktning av Allâh att respektera den gråhårige muslimen, förkunnaren av Qur’ânen, varken den som överdriver med den eller underdriver med den, samt den rättvise makthavaren.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd.

1God.