2. Hadîth ”Dess vatten är renande…”

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

1 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om havet:

”Dess vatten är renande och dess döda djur är lovliga.”1

Rapporterad av De fyra och Ibn Abî Shaybah som står för formuleringen. Den autentiseras av Ibn Khuzaymah, at-Tirmidhî, Mâlik, ash-Shâfi´î och Ahmad.

FÖRKLARING

Att dess vatten är renande är generellt och gäller alla havsvatten, inklusive sumpmarker och bäckar av regnvatten. Allt det är renande. I regel är allt regn- och grundvatten renande. Det vattnet är både rent och renande. Rinnande vatten är renande oavsett om det rör sig om strömmande dalar, bäckar eller sumpmarker. Allt det är renande, oavsett om de har varat länge eller kort.

Om du kommer till en sumpmark tvår du dig och badar med dess vatten. Fråga inte om det är orent eller rent. I princip är det renande.

1Abû Dâwûd (83), at-Tirmidhî (69), an-Nasâ’î (59), Ibn Mâdjah (386), Ibn Abî Shaybah (1/131), Ibn Khuzaymah (111), Mâlik (43), ash-Shâfi´î i ”al-Musnad” (1/7) och Ahmad (14594).