2. Hadîth ”Den som inte tvår sig har ingen bön…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (203)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/200)

203 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som inte tvår sig har ingen bön, och den som inte tvår sig i Allâhs namn har ingen tvagning.”1

Rapporterad av Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, at-Tabarânî och al-Hâkim som sade:

Berättarkedjan är autentisk.”

Det stämmer emellertid inte, ty de återberättar den via Ya´qûb bin Salamah al-Laythî, från hans fader, från Abû Hurayrah. al-Bukhârî och andra sade:

Det känns inte vid att Salamah har hört från Abû Hurayrah eller Ya´qûb från sin fader.”

Även Abû Salamah är okänd och bara hans son Ya´qûb återberättar honom. Var är då autenticitens villkor?

1God via andra.