2. Hadith “Berätta för honom att Allâh älskar honom…”

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 31-33

Den första hadithen

 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

“SÄG: “Han är Allâh – En.”1

1 – Shaykh Abûl-Fadhl Ahmad bin Hibatillâh bin Ahmad bin Muhammad ad-Dimashqî underrättade oss, från Abûl-Mudhaffar as-Sam´ânî: ´Abdullâh al-Furâwî berättade för oss: ´Uthmân bin Muhammad Abû ´Amr al-Muhammî underrättade oss: Abû Nu´aym al-Asharî underrättade oss: Abû ´Awânah al-Hâfidh underrättade oss: Abû ´Ubaydillâh, Ibn Wahbs brorson, underrättade oss: Min farbror ´Abdullâh bin Wahb underrättade oss: ´Amr bin al-Hârith underrättade oss, från Sa´îd bin Abî Hilâl: Abûr-Ridjâl berättade för honom från sin moder ´Amrah, från ´Â’ishah som sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg en man till ledare för en militärexpedition. Mannen ledde sina kompanjoner i bön och avslutade den med:

 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

“SÄG: “Han är Allâh – En.”

När de hade återvänt, berättade de det för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: “Fråga honom varför han gjorde sådär.” De frågade honom varpå han svarade: “Därför att den är den Nåderikes (´azza wa djall) egenskap. Således älskar jag att läsa den.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Berätta för honom att Allâh älskar honom.”2

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim via Ibn Wahb.

Inga människor som ber mot Qiblah dementerar denna egenskap.

1112:1

2al-Bukhârî (7375) och Muslim (813).