2. Hadîth ”Akta er för tre förbannade platser…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (146)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/171-172)

146 – Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Akta er för tre förbannade platser: tarmtömning vid vattenställen, på vägar och i skuggor.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och Ibn Mâdjah via Abû Sa´îd al-Humayrî, från Mu´âdh. Abû Dâwûd sade:

”Följeslagare saknas i berättarkedjan.”

Det vill säga att Abû Sa´îd upplevde aldrig Mu´âdh2.

al-Khattâbî sade:

”Skuggor syftar på skuggade platser där folk kommer för att sova eller slår läger. Det är alltså inte förbjudet att utföra naturligt behov i alla skuggor, ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde naturligt behov under en grupp palmer – de kan omöjligt ha saknat skugga.”3

1God via andra.

2Den intygas dock av Ibn ´Abbâs liknande hadîth som kommer härnäst. Därmed stärks de av varandra. Den har även andra intygande berättarkedjor som jag har tagit med i ”Irwâ’-ul-Ghalîl2 (1/100-102).

3Ma´âlim-us-Sunan (1/39).