2. Fasthållning vid följeslagarnas metodik

Imâm al-Lâlakâ’î (rahimahullâh) sade:

´Alî bin Muhammad bin ´Abdillâh as-Sukkarî underrättade oss: ´Uthmân bin Ahmad as-Samâk berättade för oss: Abû Muhammad al-Hasan bin ´Abdil-Wahhâb bin Abîl-´Anbar berättade för oss via uppläsning Rabî´ al-Awwal 293: Abû Dja´far Muhammad bin Sulaymân al-Manqarî al-Basrî berättade för oss i Tinnis: ´Abdûs bin Mâlik al-´Attâr berättade mig: Jag hörde Abû ´Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (rahimahullâh) säga:

”Vi anser att Sunnah är grundad på att hålla fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik och rätta sig efter dem, undvika innovationer då varje innovation är en villfarelse, undvika dispyter, undvika umgänge med Ahl-ul-Ahwâ’ och undvika ordväxlingar, debatter och tvister inom religionen.”

FÖRKLARING

Här nämner al-Lâlakâ’î sin berättarkedja till Imâm Ahmad (rahimahullâh). Den här berättarkedjan möts med en annan berättarkedja. al-Lâlakâ’î nämner den i ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah” medan Abû Ya´lâ nämner den i ”Tabaqât-ul-Hanâbilah”. Dessa två upplagor med dessa två olika berättarkedjor stärker varandra och bekräftar att avhandlingen verkligen är skriven av Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh), imamen av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Likaså hittade Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) ett manuskript i Dhâhiriyyah-biblioteket som han skrev ned för hand. Jag tror att han skrev ned det via en ytterligare berättarkedja1 och Allâh vet bättre. Det får hänvisas till berättarkedjorna och göras en jämförelse mellan dem. Vi får göra det – om Allâh vill – när vi får tillfälle.

Han nämnde berättarkedjan fram till Imâm Ahmad (rahimahullâh) som sade:

”Vi anser att Sunnah är grundad på att hålla fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik och rätta sig efter dem…”

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik utgör ett kriterium för dem som har rätt och håller sig till den här grunden. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans ädla följeslagare och renläriga kalifer följde vägledningen. Deras troslära, dyrkan, bemötanden och övriga saker var överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah. Framför allt var trosläran det. Ahmad (rahimahullâh) syftar på denna väldiga grund och stora princip som måste tillämpas inom hela islam och framför allt inom trosläran. Han sade:

”Vi anser att Sunnah är grundad på att hålla fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik och rätta sig efter dem…”

Det gör inte Ahl-ul-Bid´a som följer sina lustar och rättar sig efter sina osunda tänk, språket och andra osunda kriterium. Imâm Ahmad och hans föregångare bland följeslagarna, efterföljarna och islams imamer höll fast vid Qur’ânen och Sunnah och framför allt när det kom till trosläran. De lämnade aldrig – om Allâh vill – den ramen. Däri finns den raka vägledningen. Han sade:

”… och rätta sig efter dem…”

Det vill säga efter Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. De är en förebild och ett exempel att ta efter. Han syftade på hadîthen:

”Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i dem med kindtänderna. Håll er borta från nyheterna.”2

Likaså syftade han på hadîthen om den räddade gruppen när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”3

I en annan hadîth sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Jag lämnar er på en klarhet; dess natt är som dess dag. Endast den förstörde avviker från den.”4

Följeslagarna höll fast vid den. Vi kan inte finna – om Allâh vill – att någon av dem var förstörd. Människor gick vilse mot slutet av deras epok och under efterföljarnas epok. Därefter började innovationerna spridas. Khawâridj och extrema Râfidhah dök upp mot slutet av ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat. Han skickade ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) till dem för att diskutera med dem. Efter det började de ta till vapen mot muslimerna varpå han (radhiya Allâhu ´anh) dödade dem, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade beordrat. Alla följeslagare på hans tid var enade om det och ingen drog åt något annat håll.

Poängen är att räddningen ligger i fasthållningen vid följeslagarna. De är räddningens ark. Ty de bevittnade Uppenbarelsen och lärde sig förstå och praktisera Qur’ânen och Sunnah av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De är alltså en förebild. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”

och:

”Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah.”

1Berättarkedjan som Shaykh al-Albânî verifierade lyder på följande vis:

Shaykh och Imâm Abûl-Mudhaffar ´Abdul-Malik bin ´Alî bin Muhammad al-Hamdânî berättade för oss: Shaykh Abû ´Abdillâh Yahyâ bin Abîl-Hasan bin al-Bannâ berättade för oss: Min fader Abû ´Alî al-Hasan bin Ahmad bin al-Bannâ underrättade oss: Abûl-Husayn ´Alî bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Bishrân al-Mu´addal underrättade oss: ´Uthmân bin Ahmad bin as-Samâk underrättade oss: Abû Muhammad al-Hasan bin ´Abdil-Wahhâb bin Abîl-´Anbar berättade för oss via uppläsning Rabî´ al-Awwal 293: Abû Dja´far Muhammad bin Sulaymân al-Manqarî al-Basrî berättade för oss i Tinnis: ´Abdûs bin Mâlik al-´Attâr berättade mig: Jag hörde Abû ´Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (rahimahullâh) säga…

2at-Tirmidhî (2676), Abû Dâwûd (4607) och Ibn Mâdjah (42-43). Autentisk enligt al-Albânî.

3at-Tirmidhî (2641). God enligt al-Albânî.

4Ibn Mâdjah (43). Autentisk enligt al-Albânî.