2. Den räddade och stödda gruppens lära fram till Domedagen

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Vidare…

Detta är den räddade och stödda gruppens, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, lära fram till Domedagen. Den handlar om att tro på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, uppståndelsen efter döden och ödet, det goda och det onda i det.

FÖRKLARING

Ordet ”Vidare” används för att skilja mellan det gångna ämnet och det kommande ämnet. Det nämns nämligen i ett ämnesskiftande syfte.

Det han nämnde är den räddade och stödda gruppens, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, lära fram till Domedagen. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att samfundet skall delas upp i sjuttiotre grupper och att alla de skall till helvetet frånsett en grupp. Följeslagarna sade: ”Allâhs sändebud! Vem är den?” Han sade: ”Samlingen.” I en annan rapportering sade han: ”Den som följer det jag och mina följeslagare följer.”1

Dessa människor är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. De kallas även för ”den räddade gruppen” och ”den stödda gruppen”. Båda namnen tillämpas på en och samma grupp människor. Den är både stödd och räddad. De kallas även för ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah” och ”Ahl-us-Sunnah”. Gruppen utgörs av följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) och alla andra som rättar sig efter deras metodik, följer deras väg och går i deras fotspår. Dessa människor är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Därmed utesluts Djahmiyyah, Mu´tazilah, Murdji’ah, Qadariyyah och alla andra som motsäger följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) ur den gruppen. Dessa grupper tillhör de sjuttiotvå grupperna. Den räddade gruppen är gruppen som har samma lära som följeslagarna när det kommer till att dyrka enbart Allâh, följa Hans föreskrift och högakta Hans påbud och förbud som nämns i Qur’ânen och Sunnah. Det är den räddade gruppen.

Deras lära går ut på att tro på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen (eller uppståndelsen efter döden, vilket nämns i en rapportering) och ödet, det goda och det onda i det. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära förgrenas från dessa sex fundament.

1Abû Dâwûd (4596) och at-Tirmidhî (2641) via Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). God enligt al-Albânî i ”al-Mishkâh” (171).