2. Bönens andra villkor

Shaykh-ul-Islâm och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det andra är sinnet. Det är motsatsen till galenskap. Den galne ansvarar inte för sina handlingar till dess att han återfår sitt sinne. Beviset för det är hadîthen:

”Pennan är upplyft från tre personer; den sovande tills han vaknar, den galne tills han återfår sitt sinne och barnet tills det blir könsmoget.”1

FÖRKLARING

Personen skall vara vid sitt sinne med vilket han skiljer mellan skadligt och nyttigt, ont och gott. En person som är galen, eller lider av förståndshandikapp så att han saknar urskiljningsförmåga, har ingen giltig bön. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Pennan är upplyft från tre personer; den sovande tills han vaknar, den galne tills han återfår sitt sinne och barnet tills det blir könsmoget.”

1Abû Dâwûd (4405) och Ahmad (1362). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2/5).