2. Betydelsen av Guds son

I Tora och Evangeliet kallas var och en som är from och gudfruktig för ”Guds son”. I Matteus evangelium står det:

”9Saliga de som håller fred,

de skall kallas Guds söner.

10Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,

dem tillhör himmelriket.”1

I samma kapitel står det:

”44Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; 45då blir ni er himmelske faders söner.”2

”48Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.”3

”1Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen.”4

1Matteus 5:9-10

2Matteus 5:44-45

3Matteus 5:48

4Matteus 6:1