19. Profetnamn påminner om profeterna och deras karaktärer

3 – Allâhs profeters och sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) namn. De är mänsklighetens mästare. Deras karaktärer är de noblaste karaktärerna och deras handlingar är de renaste handlingarna. Deras namn påminner om dem, deras egenskaper och deras tillstånd.

De lärda är enade om att det är tillåtet1. Det har bara rapporterats från de Troendes ledare ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) att han skrev:

”Ge ingen profetnamn.”2

Hans förbud var för att namnet inte skulle vanhedras och förnedras. Dock har det rapporterats att han tog tillbaka den åsikten, vilket Hâfidh Ibn Hadjar (rahimahullâh) fastställde.

Det fanns flera under de första generationerna som hade profetnamn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav ju sin son namnet ”Ibrâhîm” och sade:

”I natt fick jag en son och jag gav honom min faders namn Ibrâhîm.”

Rapporterad av Muslim.

Samma namn gav han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Abû Mûsâs äldste son. Yûsuf bin ´Abdillâh bin Salâm (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav mig namnet ”Yûsuf”.”

Rapporterad av al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” och at-Tirmidhî i ”ash-Shamâ’îl”. Ibn Hadjar sade:

”Dess berättarkedja är god.”3

1Se an-Nawawîs ”Sharh Sahîh Muslim” (8/437) och Ibn Hazms ”Marâtib-ul-Idjmâ´”, sid. 154.

2Se ”Fath-ul-Bârî” (10/573).

3Se ”Zâd-ul-Ma´âd” (2/344-348), ”Tuhfat-ul-Mawdûd”, sid. 136-144, och ”Fath-ul-Bârî” (10/571-574).

Kuriosa

Alla profetnamn är icke-arabiska frånsett fyra: Âdam, Sâlih, Shu´ayb och Muhammad. Dessa fyra är arabiska och alla andra profetnamn är icke-arabiska. De har dock blivit arabiska i samband med att de har framförts till arabiskan vid bruk. Därför ser vi hur de lärda inom det arabiska språket säger efter att ha nämnt ett ord som blivit arabiskt: ”Araberna har använt det.”. Och Allâh vet bättre.