19. Från Ibn Suraydj till al-Khattâbî

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 90-94

95 – Imâm Ibn Suraydj sade:

Det är förbjudet för intellekten att jämföra Allâh, för tankarna att begränsa Honom och för förnuftet att beskriva Honom bortsett från det som Han har beskrivit Sig själv med och det Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med.

Det har autentiserats från samtliga Ahl-us-Sunnah fram till skrivande stund att alla trovärdiga besked från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) måste en muslim betro bokstavligt och veta att det är innovation att fråga om deras betydelser och otro och kätteri att svara. Exempel på det är Hans (ta´âlâ) ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”1

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”3

Samt liknande som Qur’ânen har talat om av högheten, jaget, händerna, hörseln, synen, talet, ögat, beskådningen, viljan, tillfredsställelsen, ilskan, kärleken, hatet, uppsikten, närheten, avståndet, föraktet, avskyn och blygheten… Och alla andra mindre tydliga egenskapsrelaterade besked som har autentiserats från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och liknande Qur’ân-verser bemöter vi såtillvida att vi godtar dem och varken avfärdar dem eller tolkar dem som de oliktänkande gör, liknar dem som Mushabbihah gör eller förklarar dem på icke-arabiska språk.”

Han dog 306 och prioriterades framför alla Shâfi´iyyah, inklusive al-Muzanî. Han har författar 400 verk.

96 – Abû Dja´far Muhammad bin Djarîr at-Tabarî sade i sin bok ”at-Tabsîr fî Ma´âlim-id-Dîn”:

Exempel på egenskaperna som endast kan kännas vid via Qur’ânen och Sunnah är när Han (´azza wa djall) berättar att Han…

1 – … hör och ser…

2 – … har två händer när Han säger:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

”Nej, Hans två händer är tvärtom utsträckta.”4

3 – … har ett ansikte när Han säger:

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ

”Men din Herres ansikte förblir.”5

4 – … har en fot. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… till dess att Herren placerar Sin fot över det.”

5 – … skrattar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… kommer att träffa Allâh som kommer att skratta mot honom.”

6 – … stiger ned till den nedersta himlen, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.

7 – … har fingrar. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes fingrar.”

Dessa betydelser och liknande som jag har nämnt har Allâh beskrivit Sig själv med och likaså har Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort det. De går inte att bekräfta via tänk och funderingar. Vi beskyller dock inte ignoranten om dem för otro förrän han får reda på dem.”6

Muhammad bin Djarîr dog 310. Han var en av de lärde som besatt en fullkomlig vetskap i Qur’ânen, Hadith, Fiqh, arabiska och historia. Hans åsikt var dömmande och utgjorde en referens. Han kombinerade kunskaper som ingen annan på hans tid gjorde. Imamernas imam Ibn Khuzaymah sade:

Jag känner ingen under himlen som är kunnigare än Muhammad bin Djarîr.”

Imâm Abû Hâmid al-Isfarâyînî sade:

Om en man hade rest till Kina för att få tag på Muhammad bin Djarîrs Qur’ân-tolkning, hade det inte varit för mycket gjort.”

97 – Imâm Abû Sulaymân al-Khattâbî sade:

Salafs dogm om egenskaperna handlar om att bekräfta dem ordagrant och dementera beskaffenhet och liknelse. En grupp dementerade dem varvid de förnekade det Allâh bekräftat. En annan grupp betrodde dem så pass att de började likna och föreställa sig dem. Det är den måttliga vägen som ska beträdas. Allâhs (ta´âlâ) religion befinner sig mellan överdrift och underdrift.

Grundregeln är att tal om egenskaperna är en del av tal om essensen, bådadera ska behandlas likadant. Om det är allom bekant att bekräftelsen av Skaparen (subhânahu wa ta´âlâ) handlar om Hans existens och inte om Hans beskaffenhet, handlar även bekräftelsen av Hans egenskaper om deras existens och inte om deras beskaffenhet.

När vi talar exempelvis om en hand, en hörsel eller en syn, så handlar det om egenskaper som Allâh har beskrivit Sig själv med. Vi säger inte att handen åsyftar styrka eller ynnest. Inte heller åsyftar hörseln och synen kunskap. På samma sätt anser vi inte heller att de är kroppsdelar. Vi liknar dem inte vid andra händer, hörslar och syner som är verktyg till handlingar. Anledningen att dessa egenskaper måste bekräftas är att de nämns i Qur’ânen och Sunnah. Det är också obligatoriskt att dementera liknelse eftersom ingen kan jämföras med Allâh. På så vis förhöll sig Salaf till egenskapsrelaterade hadîther.”

Allt detta sade al-Khattâbî i sin bok ”al-Ghunyah ´an-il-Kalâm wa Ahlih”. Han var en storslagen imam och erfaren inom Hadîth, Fiqh och de lärdes åsikter. Han har skrivit böcker som ”Ma´âlim-us-Sunan” och ”Kitâb-ul-Gharîb”. Han dog efter 370.

12:210

220:5

389:22

45:64

555:27

6Sid. 132