19. Ett klargörande om uttalet av Qur’ânen

Hur kommer det sig att Salaf sade att den som säger att hans uttal av Qur’ânen är skapat är innovatör? Vissa gjorde till och med Takfîr på en sådan person.

Jo, de sade så eftersom uttrycket kan stå för olika betydelser. Det kan nämligen tillämpas på själva uttalet och det kan tillämpas på det uttalade. Det uttalade är ju Qur’ânen. Utmed denna möjlighet sade de att den som säger att hans uttal av Qur’ânen är skapat är innovatör.

Vissa gick ingående i sakfrågan och sade att rösten som läser Qur’ânen, tungan som uttalar den, strupen som rösten kommer ur, bläcket som Qur’ânen är nedskriven i, pennan som skriver ned Qur’ânen, handen som håller i pennan som skriver ned Qur’ânen och pappret som Qur’ânen är nedskriven på – allt det är skapat. Men själva Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad. Resultatet av dessa skapade ting är Allâhs (´azza wa djall) tal. Tingen som resulterar med det är skapade. Sålunda sade Shaykh Hâfidh al-Hakamî (rahimahullâh):

Rösten och melodierna är läsarens röst

men det lästa är Skaparens ord1

Den förste som skrev en bok om det här ämnet var Imâm al-Bukhârî (rahimahullâh). Den heter ”Khalqu Af´âl-il-´Ibâd”. Känn till detta väl och bli inte förda bakom ljuset!

Ett av bevisen i frågan är hadîthen vari profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) när han bad och läste Qur’ânen. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Han här har fått Dâwûds vackra röst.”2

I en annan rapportering står det:

”Om jag hade vetat att du lyssnade skulle jag ha läst den riktigt vackert för dig.”3

Människors röster och skrifter varierar. Det bevisar att rösten som läser Qur’ânen är skapad medan själva Qur’ânen är oskapad.

Imâm Ahmad bin Hanbal fördömde al-Husayn bin ´Alî al-Karâbîsî när han sade att hans uttal av Qur’ânen är skapat. Syftet med hans fördömande var att det uttalandet kan förstås på olika sätt. Om han tigit och låtit bli att fördöma skulle innovatörerna utnyttjat det. På så sätt satte Imâm Ahmad stopp för frågan.

När vi nämner detta så är det i inlärningssyfte. Annars är det inte tillåtet för någon att säga att hans uttal av Qur’ânen är skapat. Den som gör det är en innovatör och åläggs att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall).

1Se ”Ma´âridj-ul-Qabûl” (1/289).

2al-Bukhârî (5048) och Muslim (793).

3an-Nasâ’î (8004) och al-Hâkim (5966).