19. Därför är katten ren

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/37-38)

Allâh dömer förvisso som Han vill. Till det hör att Han hävde kattens orenhet så att den blev ren. Visheten bakom hävningen var som sagt att underlätta det för slavarna, ty Allâh är nådig och barmhärtig mot människorna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

… de lever bland er.”

Det är en riktig anledning. Baserat på det är råttor och alla andra djur som lever bland människor rena. Så om en råtta dricker ur en skål, förblir innehållet rent. Detsamma gäller om en råtta hamnar i en skål och tar sig levande ut därifrån; innehållet är fortfarande rent. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De är inte orena…”

De enda undantagen är kattens urin och avföring som är orena. Alla oätbara djurs urin och avföring är orena ehuru djuren är rena. Människans urin och avföring är orena ehuru hon själv är ren, död som levande. På samma sätt är katten ren frånsett hennes urin och avföring som är orena. Om en katt skulle dricka filmjölk, mjölk eller spad, förblir de rena. Visst, du kanske föraktar att bruka det som den har druckit av. Det är trots allt tillåtet att utelämna det tillåtna man finner motbjudande liksom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utelämnade ödlekött fastän det är lovligt. I och med att ödlekött inte tillhörde hans folks matvanor fann han det motbjudande1.

1al-Bukhârî (5391) och Muslim (1945.1946).