19. Bara där finns sanningen

Publicerad: 2019-10-12
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 34-35

 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Därtill berättade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att hans samfund skulle delas upp i 73 grupper. Han visste alltså vad som skulle hända. Också sade han:

”Jag ska lämna något till er med vilket ni inte kommer att gå vilse efter mig så länge ni håller fast vid det; Allâhs skrift.”1

Han sade när han beskrev Räddade gruppen:

”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”2

Att han inte sade att den som håller fast vid Qur’ânen eller Qur’ânens bevisning eller Qur’ânens bibetydelser eller Qur’ânens bokstavstrogna skildring på dogmatiska plan är vilsen? Att han inte sade att vägledningen och referensen ligger i våra hjärnors värderingar och slutsatser som skolastikerna efter den tredje generationen kommer fram till i sakfrågan, ehuru den uppstod först mot slutet av efterföljarnas era?

KOMMENTAR

Med andra ord förklarade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) detsamma som Allâh förklarade i Sin skrift. Det är nämligen obligatoriskt att följa och vidhålla föreskriften. Således sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.”

Denna enda grupp vidhöll sanningen och efterlevde Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbud och undvek Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbud. Därför heter det i en annan rapportering:

”De är Samlingen.”3

Hos at-Tirmidhî står det:

”De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”

Räddade gruppen är alltså de riktiga, de som följer Qur’ânen och Sunnah, högaktar dem, älskar för dem och hatar för dem. Om sanningen hade funnits någon annanstans skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort det och talat om för oss att den ligger i våra hjärnors åsikter, i våra lärares hjärnors åsikter och så vidare. Allt detta klarlägger att deras påhitt om att låta förståndet avgöra och prioritera personliga åsikter är den största falskheten och villfarelsen.

1Muslim (1218) och Abû Dâwûd (1905).

2Abû Dâwûd (4596), at-Tirmidhî (2641) och Ibn Mâdjah (3992). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

3Abû Dâwûd (4597) och Ibn Mâdjah (3993).